Medling vid tvist om gravsättning

När det är svårt att komma överens

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller ej, och var den avlidne ska begravas.

Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar. Det är frivilligt för de tvistande att begära medling, men huvudmannen måste fullgöra uppgiften när någon begär det.
Om man inte kommer överens, hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår kan inte kremering eller gravsättning ske.

Om det skulle uppstå en tvist är det viktigt att  kyrkogårdsförvaltningen kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat.

Kyrkogårdsförvaltningens expedition
mån-fre 9-12 │031-340 42 10
partille.kyrkogard@svenskakyrkan.se