Inventering av gravar

Kyrkogårdsförvaltningen inventerar gravar på Partilles begravningsplatser.

Kyrkogårdsförvaltningen har myndighetsuppdraget att som huvudman över begravningsplatserna i Partille pastorat, bl.a. gravsätta, sköta allmänna ytor och hålla uppsyn över gravplatserna.

En del av gravarna behöver lite extra omsorg av sina gravrättsinnehavare, som då blir kontaktade med information som gäller t.ex. växtligheten och/eller gravstenen vid gravplatsen.

Växtlighet
En grav kan t.ex. ha dåliga, skadade, misskötta eller döda växter. Kanske ogräs som gör rabatten otydlig eller skymmer gravvården.
För höga växter - det finns generella bestämmelser på Partilles gravplatser;  att det får planteras låga växter med max höjd 80 cm.
För utbredda växter - att de överskrider gravplatsens yttermått. Växter får planteras framför stående gravvård: stenens bredd x 45cm, vid liggande gravvård: 45 cm framför gravvård x 20 cm vid var sida, dock maxbredd 100 cm.

Lös eller nedlagd gravsten
Det är gravrättsinnhavarens skyldighet att gravvården är säkert förankrad och inte utgör en risk för besökare eller personal. Med stöd av begravningslagen händer det att vi behöver lägga ner en gravvård. Det finns möjlighet att få hjälp med att säkra stenen av en auktoriserad firma som vi anlitar.

Har du som gravrättsinnehavare frågor gällande just din gravrätt?
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen
kyrkogard.partille@svenskakyrkan.se 
031-340 42 10