Biologisk mångfald på våra griftegårdar

Mindre intensiv skötsel av gräsmattor där växter får gå i blom innan de klipps ner gynnar gräsmarksarter som bin och fjärilar

arter försvinner från vår natur

Cirka 5% av våra djur, växter och svampar är så hotade att de löper risk att dö ut. Deras livsmiljöer har påverkats av miljöförstörelse och av att jordbruket, skogsbruket och fisket har rationaliserats.

Äldre tiders variationsrika landsbygd har ersatts av vidsträckta och likformiga skogsområden eller åkrar där bara ett litet antal växter och djur kan leva. Den svenska "vardagsmiljön" har blivit allt artfattigare trots att det totala antalet arter i landet inte har minskat. Sedan mitten av 1800-talet har drygt 200 arter försvunnit från Sverige.

vi vårdar naturen - vi låter gräset växa fritt!

Vi på kyrkogårdsförvaltningen i Partille vill därför försöka att hjälpa till med den biologiska mångfalden och som ett led i det har vi börjat med att släppa upp en del av de ytor vi klipper i onödan. De ytor vi valt att inte klippa är de områden där människor inte vistas.

De flesta betraktar gräsmattan som en naturlig del av det urbana landskapet utan att ifrågasätta dess funktionella, estetiska eller ekologiska värde. De klippta ytorna av gräs tar mycket tid och pengar i anspråk. Genom att låta gräset växa fritt på sina ställen minskar vi på det och även på utsläpp av diesel/bensin.

Mindre intensiv skötsel av gräsmattor där växter får gå i blom innan de klipps ner gynnar gräsmarksarter som bin och fjärilar som på så sätt utnyttjar urbana miljöer som habitat.