Personuppgifter - GDPR

Dataskyddsförordningen syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Vi skyddar den information som anförtrotts oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda personers integritet.

Dina rättigheter

 Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:
• begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss.
• begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.
• begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs.
• begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).
• inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Expeditionen för Svenska kyrkan i Partille
031-340 42 30, partille@svenskakyrkan.se 

Vårt dataskyddsombud:
Xeeda AB
Kontakt: dso@xeeda.se 

Maria Hägglund och Tina Ferm

Kontakt • Expedition

Välkommen att ringa eller skicka e-post. Vi svarar på frågor om dop, bröllop, begravningar, lokalbokningar mm.