Miljödiplomering

Svenska kyrkan i Partille är nu miljödiplomerade enligt fas 3 - den högsta nivån inom Svenska kyrkans miljödiplomering.

2012 blev Svenska kyrkan i Partille miljödiplomerade enligt fas 1. Sedan blev det en paus i arbetet. Under 2021 tog vi ett omtag med miljöarbetet för att diplomeras för fas 2. Men när diplomeringen skulle äga rum i april 2024 så visade det sig att även kriterierna för fas 3 uppfylldes!

På bilden ser vi miljögruppen och styrgruppen som hållit i trådarna. Miljögruppen har representanter från varje arbetslag. Det gör att arbetet når ut på ett bra sätt i de olika enheterna. Dessutom finns en styrgrupp som har ett övergripande ansvar.

Diplomeringsutlåtande

”Med ert miljödiplomeringsarbete inför fas III har Partille pastorat inte bara ”börjat gå” utan tagit stora kliv mot att bli ett hållbart pastorat. Den stora omställningen till ett hållbart samhälle består av många små, viktiga beslut. Det går att göra skillnad och det gör ni. Vi diplomerare är imponerade av ert ambitiösa hållbarhetsarbete och hur väl det genomsyrar hela organisationen.

Av alla förbättringar ni gjort vill vi särskilt lyfta fram alla tre församlingarnas arbete inom de fyra grundpelarna i kyrkans verksamhet (GUDM). Detta visar att hållbarhetsarbetet får genomsyra pastoratets hela verksamhet.

Dessutom är det omfattande arbetet med Hållbarhetsrapporten jättebra (en stor eloge till alla inblandade), så som också reseriktlinjerna, miljöaspektsregistret, ert arbete med att öka egenproduktion av el, källsortering på kyrkogården med mera. Ja, listan med föredömliga åtgärder kan göras lång. 

Vi kan se att det finns goda rutiner och en bra struktur som möjliggör en fortsatt utveckling av ert redan goda hållbarhetsarbete.

Ni uppfyller väl kraven och är godkända på Fas III i Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Vi önskar er Guds välsignelse i ert fortsatta, viktiga arbete för en hållbarare värld.”                                                    

/Per Håkansson och Torrid Bengtsson, 
Miljödiplomerare, Lunds stift
16 april 2024