Foto: Lotta Wiss

Gravar och gravplatser

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

Det är viktigt när man som anhörig vid ett dödsfall noga tänker igenom valet av gravplats, om inte den avlidna själv har uttryck ett önskemål om hur och var gravsättningen ska ske och äga rum.

Stoft ska gravsättas inom 30 dagar efter dödsfall, efter kremation ska aska/urna gravsättas inom ett år efter dödsfall.

Vid en kist/jordbegravning sänks kistan i en grav. Vid kremeing bränns kistan med den avlidne till aska och gravsätts vid ett senare tillfälle.

 För jord/kistbegravning krävs en gravplats med gravrätt.

Vid kremation finns fyra olika alternativ  –Urngrav eller askgrav med gravrätt. Minneslund, askgravlund eller spridning av aska till havs eller i naturen.

Gravplatser för andra trossamfund, finns inte på Oxelösunds kyrkogård, avtal finns med Nyköpings kyrkogårdsförvaltning angående muslimska gravplatser.

Enligt begravningslagen behandlas all gravsättning som definitiv och därför är det så gott som omöjligt att beviljas tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska.

Aska som gravsatts i minneslund kan under inga förhållande flyttas.

 

Enskild gravplats

En enskild gravplats är en egen gravplats där en gravrättsinnehavare ska utses till vilka en gravrätt upplåts på 25 år och gravbrev utfärdas.

En gravrättsinnehavare bestämmer vem/vilka som ska gravsättas i graven, har rätt att ansöka om att få sätta upp en gravsten, enligt de föreskrifter som gäller för det kvarteret där gravplatsen ligger.

Gravrättsinnehavaren bestämmer också hur gravrabatten ska prydas inom ramen för gällande föreskrifter.

Gravrättsinnehavaren har ansvaret för att gravplatsen vårdas, och om så inte sker, kan gravrätten återtas av kyrkorådet.

Oxelösunds kyrkogård erbjuder kistgravar, urngravar och askgravar. Kyrkogårdsförvaltningen visar och informerar gärna om de olika gravplatserna.

 

 

Anonym gemensam gravplats

Oxelösunds kyrkogård har en minneslund samt en askgravlund.

Här upplåts ingen gravrätt, kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av gravplatsen. Gravsättningen sker anonymt, anhöriga har ingen rätt att närvara vid gravsättning.

Smyckningsplatsen är gemensam och tillåter snittblommor i vas, gravljus kan ställas på anvisade platser. Batteriljus är inte tillåtet.

Ett minnesblad utfärdas till anhöriga efter att gravsättning har ägt rum.

Askgravlunden har en gemensam minnessten med en namnplatta för två namn, kostnaden för namnplattan står dödsboet för. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för beställning och montering av namnplatta.

.

 

Kistgrav

En enskild gravplats med gravrätt, för en eller flera kistor.

Urngrav

Enskild gravplats med plats för1 eller upptill 9 urnor.

Askgrav

Gravsättning i askgrav förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet.

Minneslund

En minneslund är en gravplats där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga

Askgravlund

En askgravlund är en variant av minneslund, en gemensam men inte anonym gravplats

Sprida aska i naturen

Önskar du sprida aska efter avliden i naturen ska du söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 613 40 Oxelösund

Telefontid: Måndag-fredag 10.00-12.00 och 13.00-14.00

Telefon: 0155-29 34 20

Besökstid: Måndag-onsdag 10.00-12.00. Andra tider vid bokning.

E-post: oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se