Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet, och som har kommunalt beskattningsbar inkomst. Avgiften finansierar begravningsverksamheten.

Vad är begravningsavgift?


Begravningsavgift är en avgift, en form av uppbörd, som betalas av alla som är skrivna i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet.

Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften (det som ofta kallas medlemsavgift)  är därför separerade på skattsedeln.

 Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

 För att kunna utföra detta krävs bland annat personal, maskiner, redskap, administration och ett förtroendevalt organ med förvaltningsansvar, oftast styrelsen för församlingen eller pastoratet, kyrkorådet.

 Ansvaret är en samhällsuppgift


Ansvaret för begravningsverksamheten är en samhällsuppgift som innefattar myndighetsutövning. De beslut som fattas med stöd av begravningslagen i enskilda ärenden är därför möjliga att överklaga till länsstyrelsen,  vidare till förvaltningsrätten, och i förekommande fall till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Enhetlig avgiftssats från 2017, utom i Stockholm och Tranås


Begravningsavgiften är en årligen återkommande avgift. På skattebeskedet syns det hur mycket var och en betalar i begravningsavgift. Från och med januari 2017 betalar alla som är folkbokförda i Sverige, med undantag för dem som är folkbokförda i Stockholms och Tranås kommun, samma, enhetliga avgiftssats. Den enhetliga avgiften tas följaktligen ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.