Foto: Emma Dahlbäck /IKON

Konfirmation

Alla ungdomar i åk 8 ska erbjudas möjlighet att konfirmeras genom en personlig inbjudan. Oavsett om man är döpt eller inte. Dop sker alltid innan konfirmationen för dem som är odöpta. Konfirmationstiden innebär att alla ungdomar finns i samma grupp, en grupp i församlingen. De ska innan konfirmationen ha:
· Besökt alla församlingens kyrkor
· Deltagit i församlingens gudstjänster vid minst 15 tillfällen.
· Deltagit i minst tre lägerdygn.
· Fått uppgifter att göra vid någon gudstjänst
· Tagit del av nattvarden vid minst ett tillfälle
· Getts möjlighet till samlingar motsvarande 60 klocktimmar under konfirmationstiden.
· Getts inblick i Bibelns böcker.
· Kunskap om psalmbokens olika delar
· Fört samtal med varandra och med vuxna ledare om livets goda och svåra stunder
· Känt sig delaktiga och respekterade
· Stiftat bekantskap med flera av bibelns centrala berättelser
· Getts möjlighet att få fortsätta som konfirmations eller ungdomsledare för kommande konfirmander/ungdomar