Foto: Karlstads stift

Församlingsinstruktion

 ”Herren är min herde ingenting skall fattas mig.

Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.”

Psaltaren 23:1-2

 

Församlingsinstruktion för Övre Älvdals församling

Information

Kyrkor                                Huvudort

Norra Finnskoga                Höljes
Södra Finnskoga                Bograngen
Dalby                                  Långav
Norra Ny                            Stöllet
Nyskoga                             Nyskoga

 Inrättade tjänster

Kyrkoherde                       1.0
Komminister                     1.0
Kyrkogårdschef                1.0
Vaktmästare                     3.0
Lokalvård                          0.8
Kantorer                            2.0
Kanslichef                          1.0
Assistent                            0.8
Barnverksamheten           1.0
Säsongsanställd
personal halva året           7.0

  

Vision            Kyrkan ska vara mitt i byn med stora fönster mot yttervärlden,
                       känna stor respekt för det inre samt vara i ständig rörelse.

 

Omvärldsbeskrivning 

Övre Älvdals församling utgör sedan 2010 en församling.
De gamla namnen lever kvar, dels i kyrkornas namn, dels i människors traditioner även om vi ser att man mer och mer går över gränserna både inom kyrkliga verksamheter och gudstjänstbesök. Däremot kan vi inte räkna med att de kyrkliga handlingarna  följer något annat mönster än de traditionella. I figuren på s 4 visas befolkningsutvecklingen, utvecklingen över antalet kyrkotillhöriga samt den ekonomiska utvecklingen. De följs väl åt i kurvdiagrammet. Sett ur befolkningsmängd så är 5 kyrkor och 5 kyrkogårdar både ett för stort fastighetsbestånd räknat i yta och en för stor ekonomisk uppgift att försörja. Och det samgående som har skett från 4 församlingar till 1 löser inte den problematiken eftersom alla de kyrkliga handlingarna och gravsättning alltid sker utifrån tidigare församlingstillhörighet. Något annat skulle vara ett för stort ingrepp i människors egna önskemål.

Även om befolkningsminskningen är kännbar i församlingen så är besöksstatistiken ökande. Både sommar – och vinterturismen är mycket stor och ger med vistelsebegreppet ytterligare uppgifter. Under vinterhalvåret har de två stora skidsportanläggningarna Branäs och Långberget med sin kapacitet mer än dubbelt så många människor som vi har i befolkningen. Under sommarhalvåret ger fisketurismen, jaktsäsongen och bärsäsongen många besökare. Några större evenemang gör under kort tidsperiod, t.ex. weekend, området tätbefolkat. Rallycrosstävlingarna i Höljes är ett sådant exempel med sina ca 30000 besökare. Under 2014 har dessutom ett större köpcentrum öppnats längst norrut i Långflon,  där man väntar sig att antalet besökande ska ligga runt ca 150.000 per år.

I Norra Ny har en flyktingförläggning öppnat under 2014. Där är genomgången ganska hög så insatser av varaktig karaktär förekommer inte. Däremot så får gudstjänsterna besökande därifrån vilket ställer större krav på att göra gudstjänsterna inkluderande även om man inte förstår språket. I övrigt finns en inflyttning av människor från främst Tyskland, Danmark, Holland och Norge. Deras delaktighet i församlingslivet är mycket sporadiskt.

Servicen i byarna har utarmats. Kvar finns några lanthandlar, bensinmackar, ett apotek och en vårdcentral som är öppen måndag till fredag samt en folkhögskola. Det finns en högstadieskola och två låg – och mellanstadieskolor samt en friskola och fem förskolor. Ett kommunalt bibliotek och en folktandvård samt tre äldreboenden. Tillverkningsindustrin ger inte längre några arbetstillfällen. Några större arbetgivare är Skanska, Ransbysågen, skogsbolag, transportbolag samt restaurangbranchen. Arbetspendlingen ut ur församlingen är betydande främst veckopendlingen där arbetsmarknaden i Norge ger möjligheter för många.

Församlingen har under senare år sökt samarbete med föreningsliv och biblioteket. Tillsammans har vi kunnat genomföra arrangemang för barn och vuxna där man möts för gemensamma kulturella och existentiella erfarenheter. Samtalet och kreativiteten har varit bärande.

Föreningslivet är otroligt viktigt för en bygd som Övre Älvdal. Där finns initiativ och samarbete för att berika bygden. De frivilligas insatser är helt avgörande för att det ska bli något. Dessvärre så ökar belastningen på de frivilliga när de blir färre. De äldre faller ifrån och de yngre är för få för att kunna axla hela manteln. 

Befolknings- och resultatutveckling i Övre Älvdals församling 2010-2017
 
                                2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017
Resultat (tkr)         -176     187    -151   -639    -295     711     966    4361
Folkmängd             3455  3369   3298    3175   3216   3050    3096   2950
Kyrkotillhöriga       2996  2903   2813    2673   2695   2547    2432   2376
% Tillhöriga             87,0    87,0    85,0      84,2    83,8     83,5     78,6     80,5


Pastoralt program

Sedan 2012 har församlingen ett pastoralt program för alla sina verksamheter. Det är framtaget i bred samverkan och beskriver församlingens åtaganden, hur vi genomför arbetet och varför. Programmet togs fram när 4 församlingar blev 1, för att på så sätt lättare göra känt både likheter och skillnader mellan sockendelarna, och få en möjlighet att diskutera igenom och besluta hur man tar till vara traditioner och skapar nya. Dessutom får vi ett dokument som beskriver vad, hur och varför som vi kan vara ense om och som är känt för alla som är involverade på ett eller annat sätt i församlingens arbete. Här följer ett utdrag ur programmet i det som rör församlingens uppgift, gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.

”Församlingen har ett gemensamt ansvar i att gestalta kyrka och leva tron i handling. Det är om detta det pastorala uppdraget handlar”

Gudstjänst

Varje söndag firas huvudgudstjänst i någon eller några av församlingens kyrkor.

Under månaden firas gudstjänst i alla församlingens fem kyrkor.

2 ggr/månad i Dalby, Norra Ny, Norra och Södra Finnskoga, samt 1 ggr/månad i Nyskoga. Under större helger, firas gudstjänst i alla församlingens kyrkor vilket t.ex. innebär 3 julottor och 2 julnattsgudstjänster. Mässa firas i någon kyrka varje söndag och med en ökande frekvens i församlingen som helhet. Temagudstjänster firas vid speciella tidpunkter som tacksägelsedagen, midsommar, Helige Mikaels dag.

Det är i mötet mellan människor, i brottningen med de existentiella frågorna som teologi skapas. Barn är en självklar del i de mellanmänskliga mötesrummen. En gudstjänst där barn är med får inte leda till att anspråken på innehållet sänks. Enkelheten är på sin plats när det gäller sånger och sättet att presentera berättelserna, evangelium, men barnets frågor om och tydning av livet ska mötas med samma allvar och respekt som den vuxnes. Barnet har som de vuxna rätt att förvänta sig att bli berörd och få delta i bön och lovsång. Barnen har också tillgång till nattvardsbordets gemenskap.

Kyrkliga handlingar

I de kyrkliga handlingarna möter vi många av våra församlingsbor, men också många andra, i både glädje och sorg. I det mötet är det i högsta grad en kommunikation mellan kyrkans företrädare och människorna det berör. Därför måste vi som arbetar i kyrkan vara lyhörda för önskemål och mån om att tillvarata det engagemang som människorna känner och vill bidra med.

Dopet: föregås alltid av ett samtal mellan präst och föräldrar. Om handlingen där livets vatten, källan till allt liv är symbolen för Guds närvaro, om det nya livet både i ansvar och vardag, om gudstjänstens genomförande, av delaktighet, musik, fadderskap. Alla nyfödda får en gåva och en dopinbjudan vid ett personligt besök i hemmet.

Vigsel: Våra kyrkor efterfrågas för vigsel av fler än de som bor här. Vigseln föregås alltid av ett samtal mellan präst och vigselpar, samt ibland också med kantor. Samtalet är en genomgång av ceremonin, dess betydelse samt nödvändig formalia. Alla präster har full vigselrätt utfärdat av Kammarkollegiet.

Begravning: När någon dör brister livet för andra. Begravningsgudstjänsten är till för den döde, en värdig avslutning på livet där vi överlämnas i Guds händer, och för de anhöriga som behöver få ta avsked av den de mist på ett sätt som blir personligt för dem. Öppenhet och empati är grundstenar. Alla begravningar skall föregås av samtal i personliga möten mellan anhöriga och förrättande präst. Alla som kommer i beröring med begravning i sitt arbete har en skyldighet att så långt det är möjligt tillmötesgå de önskemål som kan finnas runt begravningsakten och gravsättningen. Församlingen kan erbjuda två kapell och två församlingshem om någon önskar annan plats än kyrkorummet för akten. Tacksägelse sker den närmast kommande gudstjänstsöndagen i den kyrka där begravningen ägt rum.

Diakoni

Diakoni är evangelium uttryckt i handling, en kärlekens tjänst grundad i människors behov i livets olika skeden. Alla som arbetar i församlingen ska möta människorna utifrån ett diakonalt förhållningssätt, dvs. med empati och respekt för den enskilde. De övergripande förhållningssätten är att utifrån helhetssynen möta, bekräfta, utmana och stödja människor i deras livssituation. Erbjuda andlig fördjupning och gemenskap samt stärka den enskilde medarbetaren i sitt uppdrag. Genom delaktighet ta vara på människors livserfarenhet, kunskaper och styrkor i församlingsvård och frivilligt arbete. För diakonen innebär också arbetet att ge övrig personal och frivilliga nödvändiga verktyg för akuta insatser genom t.ex. lättillgängliga manualer för hur man lotsar till rätt instans.

Diakonins uppgifter;
Karitativa som hembesök, uppvaktningar, kontakt med äldreboenden och sjukhus, arbete med enskilda utifrån behov.
Själavårdande som enskilda samtal, samtalsgrupper, retreater, självhjälpsgrupper, friskvårdsgrupper.
Pedagogiska som skolarbete, bibelstudier, ungdomsstöd, barn – och föräldragrupper.
Profetiska som att uppmärksamma utsatta grupper och särskilda problem av strukturell art och vara en röst för förändring.

Undervisning

Lärandet är en av församlingens möjligheter att möta människor i dialog om Gud och livsfrågor. Lärandet är en livslång process och bygger på ömsesidighet och ett öppet klimat. Kyrkans pedagogiska arbete bör möta människorna där de är med de erfarenheter de har med sig. Även barn har erfarenheter av liv och andlighet som ligger till grund för deras frågor. Kristen pedagogik är inte att ge svar så mycket som att ställa frågor. I församlingens pedagogiska arbete ingår dop och dopuppföljning, barngrupper, ungdomsgrupper, konfirmation, musikgrupper, samtalsgrupper för vuxna, skolarbete. Församlingen har ansvar för att skapa lärande miljöer där människan är en helhet, kropp, själ och ande. Där man använder olika sinnen och symbolspråk. Där miljön är trygg och stimulerande. Där variation eftersträvas i verksamhet, mötesplatser och grupper.

Mission

Vi tänker mission utifrån kyrkans roll i samhället mer än som evangeliserande mission. Vi har som kyrka ett ansvar att finnas som en part av många i det samhälle vi lever i, både lokalt i praktisk handling som globalt med en profetisk röst.

Vad vill församlingsbon med sin kyrka – och vad vill vi som en del i den världsvida kyrkan. Det internationella arbetet är ett utvecklingsområde för oss. Liksom att ge många möjligheter att forma sin kyrka, sin församling och sin andliga fördjupning och sin tro.

 

 

 

 

Övergripande              

Församlingens arbete ska präglas av ett barnperspektiv, som uttrycks i kärlek och respekt där barn bekräftas och görs delaktiga. Vi ska finnas i barnens vardagsmiljöer och skapa våra egna där barn och ungdomars röster får höras,  där de får uttrycka sina åsikter och sin tro. Vi ska ge dem tillfällen för upplevelse, samtal och gemenskap där de får möta och reflektera över bibelns berättelser speglat mot det egna livet.

 

                                      I vetskap om att vi alla är barn, Guds barn.

 Ny församlingsinstruktion 2019-06-20