Foto: Lennart Pettersson

Hammarby kapell

Kapellvägen 3, 812 41 Gästrike-Hammarby

Händer i Hammarby kapell

Gudstjänster, konserter, träffar och mycket mer!

Klicka här för att se mer!

Hammarby kapell

Hammarby kapell har en karakteristisk siluett som det får av sin tornspira samt den märkliga huven över entrén med dess fantasieggande snickarglädje och dess krönande vindflöjel. Tornspiran har fyra urtavlor - en i varje väderstreck. Urverket, som dras upp manuellt, torde härröra från kapellets äldsta tid.

Kyrkorummet inreddes år 1900. Dåvarande disponenten i sulfitfabriken, Victor Folin, skänkte predikstol och altartavla.
Altartavlan har som motiv Jesus predikar från båten och är ett verk av konstnären Erik (Ecke) Hedberg från Kungsfors.
Äldst bland inventarierna är de båda gjutna takkronorna. Den ena av dem hängde redan år 1871 i den dåvarande skolsalen.
Dopfunten härrör från 1938. Funten som är utförd i svensk, tysk och rysk ek, är skuren av bildhuggaren Erik Sand, Strängnäs, och har som motiv Jesus välsignar barnen. Till funten hör ett dopfat av koppar. 
Ett antal renoveringar har sedan ägt rum både invändigt och utvändigt. 

Hammarby bruk i Gästrikland tillhör Ovansjö församling. Bruket har gamla anor: en hytta finns omnämnd redan år 1568, och 1659 fick järnbruket statliga privilegier.
Mot slutet av detta sekel kom Hammarby i släkten Macheijs ägo. Mellan 1818 och 1880 tillhörde bruket familjen Petre. År 1865 hette brukspatronen Hjalmar Petre och hans hustru Helena Petre. Det var dessa båda makar, som lät bygga Hammarby kapell.
År 1865 inrättades på en kulle invid Hammarby herrgård den byggnad som på en gång skulle vara skola och gudstjänstlokal.
Detta kapell visade sig snart otillräckligt för sina båda ändamål, och 1875 byggdes en skolsal i vinkel mot kapellbyggnaden. Det är denna som idag tjänstgör som församlingslokal. Hammarby kapell var alltså från början ett brukskapell i privat ägo och inte inlemmat i församlingens ordinarie gudstjänstverksamhet. Familjen Petre lämnade Hammarby 1880 och därmed var järnbrukets saga all. År 1888 anlades sulfitfabriken, och därmed övertog Storviks Sulfit AB huvudmannaskapet för kapellet, vilket sedermera överflyttades till Kopparfors AB.
År 1945 överlämnades Hammarby kapell till Ovansjö församling. Kapellet hade fram till år 1900 huvudsakligen tjänstgjort som skolsal och också varit inrett som en sådan. Nu flyttade skolundervisningen till den nybyggda skolan och kapellet fick en rent kyrklig funktion.