Kyrkogård

Östra Vikbolandets pastorat sköter om gravsättningar, vårdar de allmänna ytorna på kyrkogårdarna samt sköter administrationen enligt begravningslagen. Totalt finns det 5 kyrkogårdar i pastoratet som ligger vid pastorats kyrkor Östra Husby, Häradshammar, Jonsberg, Rönö och Östra Ny.

Gravskick

Kistgravplats 
Kistgravplatsen är med gravrätt, här gravsätts både kistor och urnor. Den enskilda gravplatsen får smyckas med gravvård och växter. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravvård och skötsel.

Minneslund vid Östra Husby kyrka

Urngravplats
Urngravplats med gravrätt, här gravsätts endast urnor. Detta kan gälla särskilda kvarter och kyrkogårdar där kistbegravning inte är lämplig. Den enskilda gravplatsen får smyckas med gravvård och växter. Gravrättsinnehavararen ansvarar för gravvård och skötsel.

Minneslund
Minneslunden är en gemensam anonym gravplats utan gravrätt, där askan gravsätts utan närvaro av anhöriga. Pastoratet ansvarar för skötseln. Besökare får placera snittblommor och gravljus på anvisad platser. All annan utsmyckning är otillåten och kommer att tas bort.
Minneslundar finns i Östra Husby samt i Jonsberg. I Östra Husby hittar du den mittemot ingången vid kyrkotornet.
I Jonsberg hittar du minneslunden bredvid gravkapellet.

Askgravlund
Askgravlund är en gemensam gravplats utan gravrätt, där en namnskylt sätts upp på anvisad plats. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller och monterar namnskylt mot en avgift. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning.
Askgravlund finns i Östra Ny. Den hittar du i det nordöstra hörnet av de nedre kvarteren på kyrkogården.

Gravrättsinnehavare sökes

Minneslund vid Jonsbergs kyrka

Pastoratet har satt upp skyltar på vissa gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss pga att vi söker aktuell gravrättsinnehavare.
Anledningen till detta är att före den 1 april 1991 fanns inga skyldigheter att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Många äldre gravplatser saknar uppgifter om aktuell innehavare.
Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991 infördes en anmälningsskyldighet för dödsboet. Endast den som är antecknad som gravrättsinnehavare har rätt att utöva gravrätten.

För att hålla gravregistret uppdaterat vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.
Skylten kommer att vara uppsatt på gravplatsen i två år. Får vi ingen kontakt med anhöriga betraktas gravplatsen som återlämnad till huvudmannen enligt begravningslagen 7 kap. 19 §.

Taxa och gravskötselalternativ 2024

(en möjlighet för den som inte själv kan sköta sin grav)

Alternativ 1 – endast skötsel
Enplatsgrav 425 kr
Flerplatsgrav 590 kr

Askgravlund vid Östra Ny kyrka

Alternativ 2 – skötsel och sommarplantering
Enplatsgrav 625 kr (7 isbegonier)
Flerplatsgrav 840 kr (9 isbegonier)

Alternativ 3 – skötsel, sommarplantering och gravsmyckning Alla Helgonshelgen
Enplatsgrav 800 kr (liten krans)
Flerplatsgrav 1090 kr (stor krans)

Skötsel innebär att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

I grundskötseln ingår följande, beroende på hur gravplatsen är utformad:
* Vårstädning, klippning av gräsyta alt. ogräsrensning i grusyta och riktning av gravvård.
* Klippning av häck, beskärning av växter inom gravplatsen och ogräsrensning inklusive puts av blommor i gravrabatt samt vattning. Gäller även vattning av egenplanterade blommor.

E-post: ostravikbolandet.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Tel. 0125-506 20 (torsdag 10-12 och fredag 10-12)