Begravningsombud

Begravningsombud

Enligt begravningslagen (1990;1144) förordnar Länsstyrelsen begravningsombud som har att ta till vara de personers intressen som inte tillhör eller är medlemmar i trossamfundet Svenska kyrkan, som enligt gällande lagstiftning är huvudman för begravningsverksamheten. Denna funktion tillkom år 2000 i samband med kyrkans skiljande från staten.

Inom Norrköpings kommun finns f n tre huvudmän, nämligen Norrköpings pastorat (23 kyrkogårdar), Västra Vikbolandets församling (7 kyrkogårdar) samt Östra Vikbolandets pastorat (5 kyrkogårdar).

Länsstyrelsen har förordnat Ebbe Ericsson till ombud för samtliga dessa tre huvudmän inom kommunen fram till den 31 december 2022.

Ombudets adress; Ebbe Ericsson, Gröna gatan 2, 616 33 Åby, Tel. 011-604 65, 0730-54 86 77. E-post ebbe.ericsson@telia.com

Enskilda kan alltid kontakta begravningsombudet i frågor som ingår i ombudets uppgifter enligt nedan eller andra frågor som har anknytning till dessa uppgifter.

Ombudets uppgifter enligt begravningslagen (1990:1144) och begravningsförordningen (1990:1147) är i huvudsak följande:

 • Ha tillgång till huvudmannens samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten
 • Rätt att närvara vid, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden när frågor om begravningsverksamheten behandlas
 • Kontrollera att huvudmannen samråder med andra trossamfund vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring av allmän begravningsplats
 • Verka för att huvudmannen även i övrigt samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan om begravningsverksamheten
 • Underrätta Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet) om det finns anledning att kritisera
  huvudmannens sätt att sköta verksamheten
 • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten
 • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter
 • Hos huvudmannen föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktningsvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom
 • Årligen hos Kammarkollegiet tillstyrka eller avstyrka huvudmannens förslag till
  kostnadsberäkningar (budget) för begravningsverksamheten. Om förslaget avstyrks ska ombudet motivera detta och lämna en egen kostnadsberäkning
 • Samråda med huvudmannens revisorer gällande årsredovisning samt att kravet på
  särredovisning fortlöpande skett gällande intäkter och kostnader