Våra kyrkogårdar

Intill våra tre kyrkor finns också våra kyrkogårdar.

Östra Ryds kyrkogård

Kyrkogården har en öppen karaktär med en trädkrans utav mestadels lindar. En kallmurad granitmur omgärdar kyrkogården. Den består av tre delar, södra, norra och den östra som tillkom på 1940-talet. På den Norra delen finns flera gravvårdar med stenram. På kyrkogårdens nordvästra hörn finns en minneslund som anlades 2002. Omkring 1935 uppfördes att gravkapell på kyrkogården. Ett lapidarium (samling av gamla gravstenar) finns på den östra delen och ett vid gravkapellet.

Västra Husby kyrkogård

Kyrkogården omgärdas förutom av en mur också av en trädkrans av i första hand lind med inslag av lönn. Gravkvarteren ligger till största delen norr respektive söder om kyrkan. Väster om kyrkan finns en minneslund och i närheten av den anlades en askgravlund 2013. På kyrkogården finns även ett gravkapell som idag används som förråd.

Gårdeby kyrkogård

Kyrkogården omgärdas av en stenmur mestadels i granit, innanför muren växer en föryngrad trädkrans av lindar. Kyrkogården har en ålderdomlig karaktär med kyrkans placering i norr där heller inga gravvårdar finns. Äldre gravvårdar förekommer längs med kyrkogårdsmurarna i väster och öster. 2002 invigdes minneslunden och en länge önskad askgravlund blev senare iordningställd och invigd i juli 2020. På kyrkogården finns ett lapidarium med gamla gravstenar.

Gravskötsel

Information och priser