Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon:+46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravplats och gravskick

Gravrätt och gravbrev

Minneslunden på Östra begravningsplatsen

Minneslunden vid Östra begravningsplatsen Bild: Marie Wallentin

Minneslunden invigdes 1976 och ca 3000 personer är gravsatta där.
Gravskicket är anonymt och kyrkogårdsförvaltningen står för utsmyckningen. Besökare får bidra med snittblommor och ljus. Namnen på de gravsatta från och med 1999 finns i en pärm på kyrkogårdsförvaltningens expedition.

2018 har minneslunden byggts om med fler sittplatser och belysning. Träd har planteras i ytterområdet. På sidan om murarna vid dammen har gångar tagits upp för passage till den nya askgravlunden som anläggs under 2018-2019. Tills vidare är passagen stängd så länge anläggningsarbete pågår på det nya området.

Askgravlunden på norra begravningsplatsen

Askgravlund vid Norra begravningsplatsen Bild: Marie Wallentin

Askgravlunden invigdes 2013. Askgravlunden fungerar som en minneslund med skillnaden att en namnplatta med den gravsattes namn finns på en minnessten. Anhöriga får närvara vid gravsättning. Kyrkogårdsförvaltningen står för utsmyckningen, besökare får bidra med snittblommor och ljus. Läs mer under reglemente för askgravlund.

 

Val av gravplats är beroende av om kista eller urna skall gravsättas. Följande alternativ finns:      

  • Ny urngrav för 12 urnor; 1,20 x 1 m, gravsättningsdjup 80 cm.    
  • Ny kistgrav för 2 kistor; 1,20 x 3 m, den första kistan gravsätts på 2 m och den andra på 1,60 m.      
  • Ny kistgrav för 4 kistor; 2,40 x 3 m, två kistor gravsätts på 2 m och två kistor på 1,60 m.     
  • Minneslund på Östra begravningsplatsen - gravsättningsdjup 80 cm.      
  • Askgravlund på Norra begravningsplatsen - gravsättningsdjup 80 cm.      
  • Icke-kristna området, kistgrav för 1-2 kistor på Östra begravningsplatsen - 1,20 x 3 m      
  • Återupplåten grav för kista eller urna - begränsad tillgång      
  • Spridning - tillstånd krävs från Länsstyrelsen              
  • Ska gravsättning ske i en redan upplåten grav ska gravrättsinnehavaren ge sitt medgivande.  

Om urna ska gravsättas upplåtes i första hand en urngrav. Om efterlevande i framtiden önskar gravsättas i kista kan dock kistgrav upplåtas även för gravsättning av urna. Val av gravplats sker i samråd med kyrkogårdsförvaltningen.                

Välja ut ny gravplats      

Kontakta personalen på respektive begravningsplats för att i samråd se ut en ny grav.

Östra begravningsplatsen 063-195034

Norra begravningsplatsen 063-195033                  
   

Gravrätt och gravbrev      

När en grav upplåtes, tillfaller rätten till graven den avlidnes närmaste anhöriga. Den/de blir gravrättsinnehavare. Gravrätten får utövas endast av den som är antecknad i gravboken eller gravregistret som innehavare av gravrätten.  

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat:
> bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
> bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet
> bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
> få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
> återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen  

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat:
> hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
> iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
> före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten
> anmäla ny gravrättsinnehavare  

Om flera personer innehar gravrätten finns möjlighet att utse en av dessa att genom fullmakt företräda övriga i frågor som rör gravplatsen.  

Gravrätter som utfärdas idag gäller i 25 år. Gravrätten kan därefter förnyas. Om innehavaren inte önskar behålla gravrätten, kan den överlåtas på annan närstående eller återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen.  

Som ett bevis på gravrätten utfärdas ett gravbrev. I gravbrevet står angivet vem som har rätt till graven, hur lång tid gravrätten gäller och vilka regler som gäller för gravplatsen.  

Vid gravrättsinnehavarens död ärvs gravrätten på samma sätt som annan egendom om inte annat avtalats. Det är viktigt att informera kyrkogårdsförvaltningen om vem/vilka som skall bli ny gravrättsinnehavare. Glöm inte att alltid anmäla adressändringar.