Gravar, Östra begravningsplatsen
Foto: Marie Wallentin

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper (gravskick) som finns på Östersunds begravningsplatser och vad de olika gravskicken innebär.

Gravsättning

Att ha en begravningsceremoni är valfritt, men alla måste gravsättas. I Sverige måste en avliden gravsättas eller kremeras inom en månad från dödsfallet. En urna måste sedan gravsättas inom ett år från kremationen. Gravsättningen kan ske på olika sätt beroende på vad den avlidne och de anhöriga önskat. Huvudvalet är att bestämma om det ska vara jordbegravning eller kremering.

JORDBEGRAVNING – GRAVSÄTTNING AV KISTA

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts i en grav. Eventuell begravningsceremoni kan då antingen avslutas med att kistan bärs ut till graven och sänks ned, eller avslutas med avsked inne i lokalen. Om man avslutar inne så gravsätts kistan utan närvaro av de anhöriga. 

KREMERING

Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska. Sedan gravsätts askan i en urna eller annan förgänglig behållare. Det vanligaste är att kremationen sker efter begravningsceremonin, men i vissa fall görs det innan. Anhöriga beställer och gravsätter urnan själva, utom om gravsättningen ska ske i minneslund. Läs mer om de olika gravskicken nedan.

 

De olika gravskicken (gravtyperna)

Enskild gravplats med gravrätt

En egen gravplats där man kan plantera blommor, sätta upp en gravsten och tända ljus kallas för kistgrav eller urngrav beroende på storlek, och är en gravplats med gravrätt. Gravrätten uppkommer när någon gravsätts i graven, och gäller för 25 år (utan kostnad). Efter detta kan den förlängas i 15 år i taget. Den eller de som utsetts till att ansvara för gravplatsen kallas gravrättsinnehavare.

KISTGRAV

I en kistgrav kan både kistor och urnor gravsättas. Vanligtvis ryms 1–4 kistor. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

URNGRAV

I en urngrav kan endast urnor gravsättas. Det ryms 9–12 urnor i en urngrav. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

VAD HAR GRAVRÄTTSINNEHAVAREN FÖR ANSVAR?

Gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i "ordnat och värdigt skick". Det innebär att ansvara för eventuell gravsten (eller annan gravanordning), att sköta om grusyta och planteringar som finns på gravplatsen, samt att trimma gräset runt sten och planteringsyta. Man kan välja att sköta graven själv eller att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren bestämmer över vem som får gravsättas i graven och har alltid rätt att själv gravsättas där, så länge det finns plats.

GRAVBREV

Som ett bevis på gravrätten utfärdas ett gravbrev. I gravbrevet står angivet vem som har rätt till graven, hur lång tid gravrätten gäller och vilka regler som gäller för gravplatsen. Vid gravrättsinnehavarens död är det viktigt att informera kyrkogårdsförvaltningen om vem/vilka som skall bli nya gravrättsinnehavare. Glöm inte att alltid anmäla adressändringar.    

Kollektiv gravplats utan gravrätt

I Östersund finns två typer av kollektiva gravplatser: askgravlund och minneslund. Där gravsätts askor/urnor på en gemensam yta och de anhöriga har inget skötselansvar. Snittblommor och ljus kan sättas upp på en gemensam plats, men inga egna krukor eller planteringar får sättas dit.

ASKGRAVLUND

Vid gravsättning i askgravlund beställer och gravsätter de anhöriga urnan själva. Dödsboet/de anhöriga beställer en namnskylt som sätts upp i samband med gravsättningen.

MINNESLUND

Vid gravsättning i minneslund får de anhöriga inte vara med, eftersom det är ett helt anonymt gravskick. Minneslunden är därmed en viloplats utan namnskyltar.

Spridning av aska i naturen

Ett annat anonymt gravskick är spridning. Det innebär att de anhöriga sprider askan från den avlidne i naturen. För att få göra detta krävs tillstånd från länsstyrelsen. Läs mer på länsstyrelsens sidor: ansök om spridning av aska.

Val av gravplats är beroende av om kista eller urna skall gravsättas.

Följande alternativ finns:      

  • Ny urngrav för 12 urnor; 1,20 x 1 m, gravsättningsdjup 80 cm.    
  • Ny kistgrav för 2 kistor; 1,20 x 3 m, den första kistan gravsätts på 2 m och den andra på 1,60 m.      
  • Ny kistgrav för 4 kistor; 2,40 x 3 m, två kistor gravsätts på 2 m och två kistor på 1,60 m.     
  • Minneslund på Östra begravningsplatsen - gravsättningsdjup 80 cm.      
  • Askgravlund på Norra begravningsplatsen - gravsättningsdjup 80 cm.      
  • Icke-kristna området, kistgrav för 1-2 kistor på Östra begravningsplatsen - 1,20 x 3 m      
  • Återupplåten grav för kista eller urna - begränsad tillgång      
  • Spridning - tillstånd krävs från Länsstyrelsen              
  • Ska gravsättning ske i en redan upplåten grav ska gravrättsinnehavaren ge sitt medgivande.  

Om urna ska gravsättas upplåtes i första hand en urngrav. Om efterlevande i framtiden önskar gravsättas i kista kan dock kistgrav upplåtas även för gravsättning av urna. Val av gravplats sker i samråd med kyrkogårdsförvaltningen. 

Välja ut ny gravplats    

Kontakta personalen på respektive begravningsplats för att i samråd se ut en ny grav:


Östra begravningsplatsen 063-195034

Norra begravningsplatsen 063-195033