Gamla kyrkan
Foto: Petter Frisell

Gamla kyrkan

1834 började man bygga Gamla kyrkan. Den tog 12 år att bygga och invigdes på nyårsdagen 1846 av hovpredikant Olof Dillner. Gamla Kyrkan ligger centralt vid Kyrkgatan i Östersund. Här brukar bland annat hållas lunchkonserter och sinnesrogudstjänster under veckorna.

GUDSTJÄNSTER
Normalt sett har församlingen följande gudstjänster i Gamla kyrkan:

Söndag
19:00 kvällsmässa

En gång i månaden
19:00 Sinnesrogudstjänst

Se dig runt i Gamla kyrkan!

Med vår 360-graderbild kan du kika runt i Gamla kyrkan
Gamla kyrkan interiör

Östersund hörde till Bunflo församling

Östersunds stad grundades 1786, men ända fram till 1912 hörde Östersund till Brunflo församling. År 1794 fick staden tillåtelse att inreda en gudstjänstlokal, men 1822 började man försöka finna vägar att bygga en ny kyrka.

En ny kyrka
1834 började man bygga Gamla kyrkan. Arkitekt var F.M. Bäck. från Överintendentsämbetet. När kyrkan uppfördes "i en kålhage, ovanför fru Majorskan Borins gård" hade staden drygt 500 invånare. Stadsborna ombesörjde själva grundläggningsarbetena, stadsborna hade arbetsplikt på kyrkbygget.

Kyrkan togs i bruk redan 1839 trots att den inte var färdig. Den tog 12 år att bygga och invigdes på nyårsdagen 1846 av hovpredikant Olof Dillner.

10 år efter invigningen, 1856, började kyrkan bli för trång. Det sattes in nya bänkar i den aldrig använda norra ingången.

Sommaren 1888 genomgick kyrkan en restaurering, den grundligaste som skett sedan den byggdes. Taket byttes till plåt, det byggdes en vedbod bakom sakristian, lades nytt golv, ändrades i bänkarna. Kyrkans grund cementerades med mera. År 1900 installerades även elektriskt ljus.

Efter Stora kyrkans invigning den 14 juli 1940 användes Gamla kyrkan i mindre omfattning under en period. Efter senaste renoveringen 1980 har dock kyrkan används flitigt vid gudstjänster, förrättningar och konserter.

Kyrkogården vid Gamla kyrkan
Våren 1842 invigdes kyrkogården vid kyrkan av prosten Olof Dillner. Den förste som begravdes där var apotekare Pehr Nyholm. Kyrkparken var under åren 1842- 1869 stadens begravningsplats. År 1869 uppmärksammades att det fanns en lag som sa att en kyrkogård skulle ligga avlägset från städer och byar. Ändå skedde en och annan begravning där ända in på 1880- talet.

Kyrkans exteriör och interiör
Kyrkans första klocka som tidigare använts i den första kyrkolokalen, sattes upp hösten 1839 och finns numera i Östersunds stadsmuseum. 1851 fick kyrkan de två klockor som den har idag. Storklockan har tonen g, och lillklockan är stämd i h.
Psalmtavlan till vänster i koret är förutom oljemålningen och den första klockan det enda som finns bevarat från den första kyrkolokalen.

Kyrkan är en nyklassicistisk långhusbyggnad med lanternintorn och en lägre sakristia i öster. Kyrkan vilar på en grund av natursten, tornet är ca 20 m högt. Byggnaden är timrad och rappad samt avfärgad i gult.

Besöksadress: Gamla Kyrkan ligger centralt vid Kyrkgatan i Östersund.