Östra begravninigsplatsen
Foto: Marie Wallentin

Våra begravningsplatser

Östersunds kyrkogårdsförvaltning ansvarar för och förvaltar två begravningsplatser; Östra begravningsplatsen och Norra begravningsplatsen. Även vid Gamla kyrkan finns gravar, där sker dock inga gravsättningar.

Östra begravningsplatsen  

Östra begravningsplatsen ligger vid bostadsområdet Körfältet. Den började anläggas 1903 och invigdes 1905. Här finns en minneslund som invigdes 1976. Här finns också två muslimska gravplatser.  

På Östra begravningsplatsen upplåts nya kist- och urngravar samt minneslund, askgravlund och askgravplats.

Foto: Petter Frisell

MINNESLUNDEN PÅ ÖSTRA BEGRAVNINGSPLATSEN

Minneslunden invigdes 1976. Gravskicket är anonymt och kyrkogårdsförvaltningen står för utsmyckningen. Besökare får bidra med snittblommor och ljus. Namnen på de gravsatta från och med 1999 finns i en pärm på kyrkogårdsförvaltningens expedition.

2018 har minneslunden byggts om med fler sittplatser och belysning. Träd har planterats i ytterområdet. På sidan om murarna vid dammen har gångar tagits upp för passage till den nya askgravlunden som anlades 2018-2019.

Läs mer under reglemente för minneslunden.

Minneslunden
Foto: Marie Wallentin

ASKGRAVLUNDEN PÅ ÖSTA BREGRAVNINGSPLATSEN

Askgravlunden på Östra begravningsplatsen invigdes 2020. Askgravlunden fungerar som en minneslund med skillnaden att en namnplatta med den gravsattes namn finns på en minnestavla. Vi förbereder en plats och de anhöriga gravsätter sen själva.  Kyrkogårdsförvaltningen står för utsmyckningen, besökare får bidra med snittblommor i vasbärare och ljus i ljusbärare. Läs mer under reglemente för askgravlund

Askgravlunden på Östra begravningsplatsen
Foto: Petter Frisell

Norra begravningsplatsen  

Norra begravningsplatsen ligger efter Köpmangatan, norr om Östersunds sjukhus. Den invigdes 1810 och den trädplantering som gjordes där 1828-1830 var Östersunds första offentliga trädplantering. Delar av planteringen finns fortfarande kvar. Begravningsplatsen består till största delen av gamla familjegravar.    

Här finns en ny askgravlund, invigd 2013. Inga nya kistgravar kan upplåtas, däremot urngravar och ett begränsat antal återupplåtna gravar.

Norra begravningsplatsen
Foto: Marie Wallentin

ASKGRAVLUNDEN PÅ NORRA BEGRAVNINGSPLATSEN

Askgravlunden invigdes 2013. Askgravlunden fungerar som en minneslund med skillnaden att en namnplatta med den gravsattes namn finns på en minnestavla. Vi förbereder en plats och de anhöriga gravsätter sen själva.  Kyrkogårdsförvaltningen står för utsmyckningen, besökare får bidra med snittblommor i vasbärare och ljus i ljusbärare. Läs mer under reglemente för askgravlund

Askgravlunden
Foto: Marie Wallentin

Gamla kyrkan  

Även vid Gamla kyrkan i centrala Östersund finns gravar, men där sker inga gravsättningar. Kyrkogården runt kyrkan började användas 1842 men det upphörde 1869. Platsen är inte längre betecknad som kyrkogård i stadsplanen utan som parkområde, ett beslut som togs redan 1887. Det finns 19 gravar bevarade.    

Gravar, Östra begravningsplatsen

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper (gravskick) som finns på Östersunds begravningsplatser och vad de olika gravskicken innebär.