Organisation & förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Den styrs av förtroendevalda, som representerar olika nomineringsgrupper, tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Församlingen är grunden i Svenska kyrkan. Den har ett lokalt självstyre, vart fjärde år är det val.

Så styrs och leds församlingarna och pastoratet

Österåkers pastorat innefattar Österåker-Östra Ryds församling och Ljusterö-Kulla församling, belägna i Österåkers kommun i Stockholms stift. Dessa Svenska kyrkans församlingar tillhör den episkopala traditionen vilket betyder att den ser sitt arv från den apostoliska tiden med biskopen som den yttersta garanten för att kyrkan behåller sin särskilda identitet och som i särskild ordning utövar tillsyn och har en sammanhållande funktion för de lokala församlingarna inom ett stift.

Svenska kyrkan är också en rikstäckande folkkyrka. Kyrkoordningen (Svenska kyrkans övergripande regelverk) säger att församlingen konstitueras där valda företrädare tillsätts på demokratiskt sätt (genom val vart fjärde år) och där en kyrkoherde finns och med sina befogenheter (från biskop) har sin särskilda ställning. Där kyrkoherde och en demokratiskt vald ledning finns där framträder Svenska kyrkan. Det betyder bland annat att kyrkan har ett dubbelt ledarskap, med präst och läroansvar å ena sidan och ett demokratiskt valt förtroendeorgan å den andra. De ska gemensamt ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Med förtroendevalda och kyrkoherde styrs och leds verksamheten inom församlingen.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i vår församling och de beslutar i principiella ärenden av större vikt, såsom:

– Mål och riktlinjer för verksamheten.

– Budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.

Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet som är pastoratets styrelse och beviljar kyrkorådet ansvarsfrihet. Fullmäktige består av 35 ordinarie ledamöter, plus ersättare. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i allmänhet i Åkersberga kyrka. Normalt sammanträder fullmäktige tre gånger per år. Protokoll finns under rubriken "Ledamöter kyrkofullmäktige".

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet styr verksamhet och förvaltning.

Styrelsen har bland annat arbetsgivaransvar för cirka 55 anställda i dagsläget. Det betyder att kyrkorådet fattar beslut om eller delegerar till kyrkoherden att fatta beslut om anställningar, organisation, samordningen och ledningen av arbetet.

Dessutom förbereder kyrkorådet kyrkofullmäktiges beslut om verksamhetens mål och budget och tar i övrigt initiativ och fattar beslut i enlighet med författningar, kyrkoordningen och god sed på arbetsmarknaden, så att församlingens grundläggande uppgift kan utföras.

Kyrkorådet sammanträder cirka åtta gånger per år. Dessa är inte öppna för allmänheten. 

Församlingsråd

Det finns ett församlingsråd för respektive församling i ett flerförsamlingspastorat. Församlingsråden är församlingarnas lokala styrelser med ansvar för de uppgifter som anges i kyrkoordningens 4 kap. § 21. Församlingsrådet har en viktig roll när församlingsinstruktionen ska utarbetas. 

Om kyrkoherden och personalorganisationen

Kyrkoherden har ansvaret för ledning av verksamheten vilket betyder tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet samt ledning i enlighet med kyrkorådets delegationsordning. Kyrkoherden har till stöd för utförande av denna uppgift en ledningsgrupp som för närvarande består av kyrkogårds- och fastighetschef, kanslichef och biträdande kyrkoherde. Respektive chef har arbetsledande ansvar för personal och verksamhet.

Kyrkoherde: Elias Eriksson

Personalorganisation

Kyrkoherden samlar under sig en ledningsgrupp som utgörs av kyrkoherde och pastoratets chefer. Cheferna leder och fördelar arbetet inom avdelningar, ansvarar för personal och budget inför kyrkoherde.

Organisation för verksamheten

Kyrkoherden har till sin hjälp för den dagliga ledningen av verksamheten utsett samordnare för verksamheter som sker inom avdelningar. Det gäller Barn/Unga/Familj, Konfirmand, Diakoni/Samtal och Musik. För dessa avdelningar finns utsedda teamledare med särskilda uppdrag i enlighet med skriftliga delegationer.

Revisorer

Revisorerna ska enligt lag och god redovisningssed samt enligt kyrkoordningen granska att församlingens och pastoratets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Både extern auktoriserad revisor och förtroendevalda sådana finns tillsatta.