Foto: Magnus Aronsson

Medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och händelser. Det är en kyrka som förmedlar hopp till den som drabbas av sorg, som hjälper till att uttrycka glädje över att ha fått barn eller funnit en partner. Det är en kyrka som stödjer människor i utsatthet och som samarbetar med andra för att värna om vår miljö samt för att bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst. Här berättar vi mer om avgifterna och hur de används.

Din kyrkoavgift styrs av inkomst och var du bor

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2021 är 1,03 kronor per intjänad hundralapp. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året.

Begravningsavgiften är obligatorisk

Alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar samma avgift. Avgiftssatsen för 2021 är 25,3 öre per intjänad hundralapp. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun. 

Demokratiskt fattat beslut

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet. Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade. Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webbplats.

Detta går begravningsavgiften till

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:

 • Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
 • Transporter efter bisättning
 • Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
 • Kremering
 • Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
 • Gravplats i 25 år
 • Skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

 I kyrkoavgiften ingår:

 • Information om och planering av begravningsgudstjänsten
 • Samtal med anhöriga inför begravningstalet
 • Begravningsgudstjänst i kyrkan med präst, kyrkomusiker och vaktmästare
 • Processionsbärning av kistan
 • Kontakt med sorgehuset 
 • Tacksägelse i samband med gudstjänst
 • Samtal bland annat i sorgegrupp/"Leva vidare-grupp" eller enskilda samtal

Dödsboets kostnader:

 • Kista och eventuell urna
 • Svepningsarbete
 • Transport till bisättningslokal
 • Extra musik och sång vid begravningsceremonin
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Förtäring vid begravning eller minnesstund
 • Gravsten
 • Bouppteckningskostnader
 • Begravningsbyrå