Kyrka & samhälle

Österåkers pastorat samverkar med många olika aktörer i samhället såsom skola, vård, kriminalvård, föreningar och med andra kristna kyrkor.

Förskola och skola

Målsättningen med skolarbetet är:

  • att i dialog hjälpa elever, lärare och personal att bearbeta livsfrågor
  • att i gudstjänstens form hjälpa skolorna att uttrycka högtid och gemenskap
  • att vara tillgänglig på skolorna för diskussion och samtal och i händelse av krissituationer

Läs mer om vårt arbete för skolan här >>

Vård och omsorg

Våra medarbetare möter regelbundet de som bor och vistas på kommunens äldreboenden i deras vardag. Dessa möten sker till exempel i samtal, vid andakter och musikstunder. Diakoner och präster erbjuder samtal med de äldre men även med anhöriga och personal. Dessa samtal handlar oftast om livets olika skeden i glädje och i sorg.

Äldreboenden som vi samarbetar med är Enebacken, Smedbygården, Solskiftet, Solhälla, Muskötvägen och Vårdbo.

Kriminalvården

Inom församlingens gränser ligger Österåkeranstalten och häktet Österåker. Där bedrivs verksamhet inom ramen för det som kallas ”Fängelsekyrkan”. Församlingens verksamhet där består mest av gudstjänster, andakter och enskilda samtal.

Det finns representanter från församlingen på anstalten Österåker varje vecka. Alla människor har rätt till andlig vård, därför är det viktigt att även personal från Svenska kyrkan finns på fängelset. Har du frågor kring detta, kontakta kyrkoherden.

Kyrkan och Polisen i samverkan

Polismyndigheten och Svenska kyrkan har ett givande samarbete gällande flera olika samhällsfunktioner för ökad krisberedskap och trygghet i samhället.

I Polisens uppgifter ingår att bistå människor i utsatta situationer till exempel vid oväntade dödsbud. Polisen får genom samarbetet med kyrkan stöd av präster och diakoner som har stor vana att möta människor i kris och som har tystnadsplikt. Dessutom kan vi fånga upp behovet av stöd på lite längre sikt vid en sorgebearbetning.

Under de senaste åren har företrädare för kyrkan gjort uppskattade insatser för att ge stöd till Polisen, såväl i deras vardagsarbete, i utbildning som i katastrofsituationer. Bland annat har polisen tillgång till ett telefonnummer där de alltid kan nå en präst eller diakon i beredskap.

Arbetslivet

Vid olyckor, kriser eller vid stora förändringar av olika slag på en arbetsplats, kan behov uppstå av samtal och stöd i personalgruppen. En präst eller diakon från församlingen kan ofta vara till hjälp i bearbetningen på olika sätt.

Organisationer, föreningar och nätverk

Församlingen finns representerad i olika nätverk med syfte att hitta samverkansformer och för att utveckla det diakonala arbetet ute i samhället. Församlingen finns bland annat representerad i POSOM – kommunens nätverk inom psykiskt och socialt omhändertagande vid större kriser och katastrofer.

Församlingens diakonala arbete bjuder in till en nätverksträff två gånger om året tillsammans med Polisen, socialtjänsten i kommunen, fritidsgårdarna, fritidsfältare, Familjemottagningen, Rädda barnen, Tjejjouren Bellis, skolsystrar, BVC, BÅT-mottagningen, BUP, skolkuratorer och skolpsykologer, Barnahus i Södra Roslagen, Trygghetssamordnaren i Trygg i Österåker och Bergakyrkan.

Vi har också kontakt med hjälp- och stödorganisationer såsom Röda korset, Rädda barnen och Kvinno­jouren i Österåker.

Andra kristna kyrkor och församlingar

Inom vårt område finns fler kristna kyrkor med en aktiv verksamhet. Dessa församlingar har sedan många år ett samarbete för att manifestera vårt gemensamma kristna arv genom ett ekumeniskt råd. Församlingarna är Säbykyrkan (Equmeniakyrkan), Bergakyrkan (Filadelfiaförsamlingen Stockholm) samt Vår Frus Katolska församling i Täby.