Foto: Magnus Aronson

Internationellt arbete

I arbetet för en bättre värld finns Svenska kyrkan med, både vid korta insatser och i samband med olyckor och katastrofer, men främst genom långsiktigt arbete i form av utbildning och genom hjälp till självhjälp.

Internationella gruppen

I pastoratet finns internationella gruppen (eller Rådgivande gruppen för mission) som arbetar för att stärka medvetenheten om det arbete som görs för tredje världen och vad vi kan lära av andra kyrkor. Vill du bidra till detta viktiga arbete kan du skänka en gåva eller engagera dig som volontär i internationella gruppen.

Fokus Fukeni

Mjölkprojektet 

Pastoratet har ett åtagande i Tanzania, det så kallade mjölkprojektet. Målet är att alla skolbarn ska få ett till två glas mjölk i veckan för att kunna utvecklas och lära sig bättre i skolan. 

Under 2020 fanns tre volontärer på plats i Fukeni som gjorde olika renoveringar av mejeriet. De installerade även en solcellsdriven kyl så att mjölken inte förstörs vid elavbrott.

Läs mer här om mjölkprojektet >>


Trädplantering 

Pastoratet och ditt medlemskap stöder den trädplantering som pågått i 20 år i vår vänförsamling i Fukeni. När människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat. Att plantera träd är ett viktigt sätt att stödja kampen för miljön och klimatet.

Läs mer om projektet här >>


Skoluniformer

Utan skoluniform får man inte gå i skolan i Tanzania och uniformerna kostar pengar. Det finns familjer som har flera barn, men bara en skoluniform och då får barnen turas om att gå i skolan. En sömmerska i byn Fukeni syr skoluniformer av lokalt producerat tyg. De som säljer tyg och sömmerskan får en intäkt, och barnen får gå i skolan.

För varje barn som döps här i Österåkers pastorat öronmärks medel som går till skoluniformer i Tanzania. En gåva från ett barn till ett annat barn.

Vattenförsörjning

Pastoratet stöttar även ett vattenförsörningsprojekt där tidigare grävda kanaler åter grävs upp för att kunna ta till vara på smältvatten som rinner ner på sluttningarna från Kilimanjaro. Vattnet kan sedan användas till att vattna odlingar med. Det vatten som inte används direkt samlas upp i en stor bassäng för att sedan kunna tas i bruk vid behov.

Arbetet med upprustningen har involverat ca 5000 personer som hjälpt till och beräknas vara klart sommaren 2021. Vi har bidragit med kostnaderna för det material som behövs, all arbetskraft har varit oavlönad.

Barnhemmet

Under 2020 renoverades barnhemmet Neema Kalali som ligger i utkanten av Moshi och drivs av lutherska systrar. Barnhemmet var nedgånget och eftersatt och vi bidrog med pengar så att fasaden kunde lagas, hål i taken kunde tätats, termitangripna trädetaljer såsom fönsterkarmar och dörrar kunde lagas, barnens toalett kunde renoveras och barnen fick nya överdrag till sina madrasser. Vi skickade även pengar som täckte upp de äldre barnens terminsavgifter för skolgång.

Hälsoprojekt

Under hösten 2020 skickade vi pengar så att en hälsoundersökning kunde göras av 200 äldre invånare i byarna på Kilimanjaros sluttning (Fukeni församling). De kollade blodtryck, blodsocker, hjärtat med mera.

På grund av coronaepidemin uppstod brist på mat och hygienartiklar till fattiga familjer. Vi skickade under 2020 ner medel så att 100 familjer kunde få ris, tvål, majs med mera.

Övriga samarbeten


Bibelskola i Kina
Vi har haft ett samarbete med en bibelskola i Zhoukou i centrala Kina men har tyvärr inte kunnat ha direktkontakt med församlingen i Zhoukou sedan 2018 när New Religious Management Order infördes. Församlingen har av myndigheterna blivit förbjudna att ha kontakt med utlandet och deras stora kyrkbygge har avbrutits.

Vänförsamlingen S:t Peters i Petersfield
Sedan år 2004 finns ett utbyte med St Peter’s Church i Petersfield inom Portsmouth stift i England. Detta betyder i korthet att församlingarna ber för varandra, möjliggör för församlingens olika verksamheter att på olika sätt utbyta erfarenheter och att församlingens anställda för viss tid kan tjänstgöra i respektive församling om utrymme kan beredas. Församlingslivsutveckling har särskilt dryftats.

Detta bidrog ditt MEDLEMSKAP bland annat till 2020

 

 • Fokus Fukeni, Tanzania
 • 40 kvinnor deltog i utbildning om juridik, hälsa och entreprenörskap.
 • 2500 barn fick två glas mjölk i veckan, vilket bidrar till att förbättra hälsan och inlärningsförmåga.
 • Trädplantering förhindrar jordförstöring och avskogning.
 • Solceller har installerats i mejeriet så att kylen fungerar även vid elavbrott.
 • Återställande av grävda kanalsystem som leder smältvatten till de olika byarna för bevattning.
 • Barnhem har renoverats och barnens madresser har fått nya överdrag
 • Det nystartade centrumet för själavård erbjöd tre seminarier för präster
 • Hälsoundersökning för 200 äldre personer.
 • 100 familjer fick som en nödsinsats under coroanpandemin ris, tvål, majs med mera.
 • Skoluniformer till 50 barn som fick börja skolan.

"Våra församlingsbor kan vara stolta över att de bidrar till de här viktiga projekten"

I november 2019 besökte kyrkoherde Staffan Hellgren, Marie Lönnqvist, Ullakarin Westlin och Jonas Olsson byn Fukeni i Tanzania. Syftet var att fortsätta utveckla samarbetet med Österåkers pastorats vänförsamling där. Informatör Ellinore Nilsson har intervjuat Marie om resan.

”Jag fortsätter hjälpa så länge jag har hälsan med mig”

Kennedy Kisanga är samarbetspartner, präst och vän till Österåkers pastorat och Danderyds församling sedan många år. Han är en av huvudpersonerna i mjölkprojektet och trädplanteringsprojektet i Tanzania och har besökt Sverige flera gånger.

Vi stöder trädplantering i Tanzania

Snön på berget Kilimanjaro smälter på grund av klimatförändringarna. För människor som är beroende av jordbruk och lever på marginalen, är både längre torkperioder och häftiga regn en fråga om liv och död.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.