Foto: Remus Kotsell

Fornlämningar vid Österåkers kyrka

Runt om Österåkers kyrka finns spår från svunna tider, bland annat en bosättning från yngre stenåldern samt lämningar från vikingatid.

The historic area around Österåker church

Österåkers kyrka från tidig medeltid

Under 1000-talet övergav folket asatron och bekände sig till kristendomen. Sannolikt uppfördes här redan under slutet av 1000-talet en träkyrka. Strax nedanför platsen låg vid den tiden en havsvik som flöt samman med Långhundraleden.

Från istid till tidig medeltid

Uppe på berget i väster framträder tiotusentals år gamla spår av istiden och inlandsisen. Utmed bergets östra sluttning finns minnen av en cirka 5 000 år gammal bosättning från yngre stenåldern, och vid en åkerholme i norr återfinns lämningar som vittnar om att människor har varit bosatta här även under bronsåldern. Något hundratal meter längre bort kan ett fler än 2 000 år gammalt gravfält beskådas. I områdets östra del finns fornminnen från yngre järnåldern och vikingatiden

Lämningar från bronsåldern

Under bronsåldern för omkring 2 800 år sedan låg här nedanför en havsvik, vars strand fanns ett femtiotal meter söderut (2). En undersökning med markradar tyder på vistelse i området under bronsåldern. Många stolphål vittnar om aktiviteter och eventuell bebyggelse, kanske förekom här lastning och lossning av gods.

Klockarhagen och vikingagården

På bilden ser du Klockarhagen och den plats där en vikingagård fanns, som troligen bar namnet Aker. Området har förmodligen varit bebott från omkring år 500 e.Kr. till tidig medeltid. Ett stort långhus har funnits på en terrass i väster och uppe på kullen finns ett tiotal magnifika gravhögar

Vikingagårdens terrasser

Utskjutande i landskapet ligger två anlagda, stenskodda terrasser: den övre och den nedre. Stora mängder jord och sten har använts vid anläggningen av terrasserna. Troligen har dessa fyllnadsmassor hämtats från området i norr, i dag på andra sidan av vägen. Kolprover som tagits på platsen dateras till yngre järnåldern. Bebyggelse har funnits på terrasserna och sannolikt stod här ett större långhus på vikingatiden, omkring år 1000 e.Kr.

Karta över fornminnesskyltarnas placering

Hitta hit

Det finns flera informativa fornminnesskyltar på plats i det intressanta området kring Österåkers kyrka. Så packa kaffekorgen och gör en historisk utflykt. Adressen till Österåkers kyrka är Össebyvägen 70.

Historia i korthet

I vår bygd vimlar det av fornminnen. Här kan du ta del av några historiska platser i korthet. Läs mer om Österåkers kyrkobyggnad och området kring kyrkan genom tiderna.

En historisk betraktelse

Solnedgång över Åker och Österåkers kyrka hösten år 2020. Det kunde lika gärna vara för 370 år sedan, år 1650. Då hade kyrkan nyligen fått sitt eleganta kor och den stiliga takryttaren.

När kristendomen kom till Österåker – en krönika

Invid en havsvik som anslöt till Långhundraleden låg omkring år 1000 e.Kr. en blomstrande stormannagård som sannolikt bar namnet Aker. Det område där gården var belägen ligger nära Österåkers kyrka, och fornminnesplatsen benämns Klockarhagen.

900 år på 40 minuter. Se filmen Korsets väg – en kyrkohistorisk tidsresa i Österåker.

"Korsets väg" är en film om livstolkning och kyrkan genom tid och rum. Filmens innehåll spänner över tiden från kristendomens inträde i Österåker fram till idag.