Foto: Illustratör: Klas Fahlén

Vart är vi på väg?

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande dokument som berättar vad Svenska kyrkan i Österåker är och vill vara. Den finns som ett underlag för att kunna strukturera och organisera verksamheten. Här beskrivs vårt uppdrag, att vara kristen kyrka i vår tid, på vår plats och i vår omvärld.

Ett gemensamt arbete

Innehållet i församlingsinstruktionen är ett resultat av gemensamt arbete där många har bidragit i samtal och diskussioner och den beskriver kyrkans grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Tillsammans är vi kyrka.

Kyrkan i vår bygd

Från skog och gröna ängar i väster till skärgård och havsband i öster sträcker sig pastoratet med sina två församlingar. Mellan land och hav ryms våra fem kyrkor: Roslags-Kulla kyrka, Österåkers kyrka, Åkersberga kyrka, Östra Ryds kyrka och Ljusterö kyrka, var och en med sin egen historia och atmosfär.

Här finns också fyra kyrkogårdar, en begravningsplats, fyra församlingshem samt knutpunkten för verksamheten, Åkersberga kyrkliga centrum centralt belägen. I pastoratet finns ett 50-tal tjänster inrättade för att utföra den grundläggande uppgiften.

Vi ser framåt 

Kyrkan mellan land och hav - tillsammans växer vi i tro, hopp och kärlek

Österåker är en expansiv kommun och vi ser en utmaning i att nå ut till de många nyinflyttade, såväl yngre människor som barnfamiljer. Vi vill uppfattas som en öppen kyrka och fungera som kyrkan "mitt i byn" även om våra kyrkorum är spridda. Vi behöver skapa en ökad dialog för att lyssna in människors behov så att kyrkan blir mer relevant i det vardagliga livet och i samhället.

Vårt mål är att Åkersberga kyrkliga centrum ska bli en miljövänlig kretsloppskyrka. Här finns redan solceller på taket och vi jobbar för att bli klimatneutrala och minska vår energiåtgång. Det finns också planer på att utveckla mer praktiska lokaler och anlägga en trädgård där vi kan bjuda in till både jordiskt och andligt växande. Vi införlivar hållbar utveckling i all vår verksamhet för att kunna agera klokt inför Guds skapelse, bland annat genom Svenska kyrkans miljödiplomering.

Vad vi gör

Gudstjänst och kyrkliga handlingar
Vår första och främsta anledning som kyrka återfinns i gudstjänsten och vi firar gudstjänster även på finska och engelska. Vi ska särskilt möta barnens behov av plats i både kyrkorum och gudstjänst. Dopet är en prioriterad verksamhet och tillsammans ska vi hitta nya vägar att nå ut, genomföra och följa upp dopet.

Undervisning
Vi ska ge människor verktyg och möjligheter att se på sina liv i ljuset av den stora berättelsen, evangeliet och för att kunna dela berättelser och fördjupa den kristna gemenskapen behövs mötesplatser för erfarenhetsutbyte och samtal om tro och liv. Konfirmandarbetet och fördjupning för ungdomar är en prioriterad verksamhet i pastoratet. Det finns många öppna barnverksamheter samt verksamheter för unga med särskilda behov.

Diakoni
Liksom Jesus vill vi möta människor ”i ögonhöjd”, i deras vardag. Omsorg om medmänniskan handlar om att med respekt möta människor som upplever ensamhet eller befinner sig i utmanande livssituationer och om att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Familjerådgivningen och samtalskuten är två viktiga verksamheter.

Mission
Mission är att ständigt arbeta för och verka för och ta beslut i linje med skapelsens återupprättande. I det internationella arbetet för en bättre värld finns vi med, både vid korta insatser men främst genom långsiktigt arbete i form av utbildning och genom hjälp till självhjälp. Vi arbetar även för att införliva hållbar utveckling i all vår egen verksamhet.

Kultur
Svenska kyrkan är en viktig kulturbärare. Vi verkar för en levande musikverksamhet med både kör, orkester och musikundervisning för både vuxna och barn. Kyrkan är också bärare av ett stort kulturarv genom våra gamla kyrkobyggnader; var och en knuten till sin bygd och historia.

Att nå ut till människor 

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och händelser. Det är en kyrka som förmedlar hopp till den som drabbas av sorg och som hjälper till att uttrycka glädjen över att ha fått barn eller funnit en partner. Det är en kyrka som stödjer människor i utsatthet och som samarbetar med andra för att värna om vår miljö samt för att bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

två kaffekoppar

Kyrkan är en mötesplats, i såväl tro som tvivel, glädje som sorg där alla kan delta på samma villkor. Vi bjuder in till en församling som är öppen för alla, där varje individ ses som unik och är en plats där barn får ta plats och utvecklas.

”Kyrkan mellan land och hav” finns för alla som bor och verkar i Österåker. Tillsammans kan vi skapa mening och gemenskap, tillsammans gör vi skillnad.

Församlingsinstruktionen för Österåkers pastorat antogs i januari 2022.

Tro & liv

Gud syns inte och kan inte påvisas genom vetenskapliga experiment. Men tron är som kärleken, något vi behöver och lever av när vi får ta emot den och gärna ger vidare.

Samtal & stöd

Vi människor hamnar då och då i utmanande livssituationer eller upplever kanske otrygghet i en orolig tid. Då behöver man någon att prata med. Vi har lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och både medlem och den som inte är medlem är välkommen att höra av sig.

Internationellt arbete

I arbetet för en bättre värld finns Svenska kyrkan med, både vid korta insatser, men främst genom långsiktigt arbete i form av utbildning och genom hjälp till självhjälp.

Hållbarhets- och miljöarbete

Österåkers pastorat genomgår just nu en miljödiplomering eftersom vi vill vara ett föredöme när det gäller miljö och hållbarhet. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till ett hållbart samhälle, bättre miljö och förmedla hopp till kommande generationer.