Ekonomi & avgifter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Österåkers pastorats verksamhet bekostas i huvudsak av medlemsavgiften. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.

Kyrkoavgift

I Österåkers pastorat är avgiften för närvarande 0,71 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Riksgenomsnittet för medlemsavgiften är 1,03 procent (2019).

Kyrkoavgift, stiftsavgift och begravningsavgift ger en total avgift för medlemmarna om 98,8 öre per intjänad hundralapp i Österåkers pastorat. Den avgift just du betalar redovisas på din deklarationsblankett från Skatteverket som kommer i februari–mars varje år. Du behöver alltså inte betala in någonting själv.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige och har beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift. Pastoratet är huvudman för begravningsverksamheten i kommunen och avgiften är obligatorisk. Avgiftssatsen för 2022 är 26,1 öre per intjänad hundralapp.

Avgiften är gemensam på alla orter i hela Sverige där Svenska kyrkan är begravningshuvudman. Avgiften är lika för alla i Sverige (förutom i Tranås kommun och Stockholms stad).

Ekonomisk utjämning

Församlingens huvudintäkt, kyrkoavgiften, reduceras genom ett ekonomiskt solidaritetssystem som innebär att rika församlingar ger till mindre rika församlingar för att Svenska kyrkan ska kunna bedriva rikstäckande verksamhet.

Som medlem gör du skillnad

En församling består av människor och deras engagemang. Som medlem ingår du i ett större sammanhang, både på hemmaplan och över hela välden. Som medlem bidrar du till att möjliggöra:

• Mötesplatser för människor i alla åldrar, alltifrån babycafé för de allra minsta, eftermiddagsaktiviteter för skolbarn, träffpunkter för tonåringar, olika aktiviteter för daglediga såsom utflykter och soppluncher.

• Ett rikt och varierat gudstjänstliv i många olika former och i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning.

• Familjerådgivning, samtalsakut och andra former av samtalsstöd.

• Tillfällen att diskutera tros- och livsfrågor, samlevnadsfrågor, etik och moral, både i samtalsgrupper, studiecirklar och enskilda samtal.

• Genom din medlemsavgift hjälper du till att underhålla och reparera församlingens fem kyrkor som finns för såväl gudstjänster som konserter, för stillhet och meditation men också för sina symboliska och kulturella värden.

• Ett rikt och omfattande musikliv med stor kör- och konsertverksamhet.

• Kostnadsfri språkträning för alla, oavsett religion och nationalitet, som behöver utveckla sin förmåga att prata svenska via olika aktiviteter anpassade för både barn och vuxna.

• Internationellt arbete. En del av pstoratets budget ges direkt till arbete i andra delar av världen i samarbete med ACT Svenska kyrkan. I patoratet finns också ett långsiktigt och givande samarbete med vänförsamlingen i Fukeni, Tanzania.

• Att människor kan få stöd att leva ett tryggt och värdigt liv bland annat genom kyrkans sociala omsorgsarbete, diakoni, för utsatta och andra behövande i kommunen.

• Kulturellt arbete där alla former av konstnärlig verksamhet får rum.

• Församlingens stöd till kommunens nätverk inom psykiskt och socialt omhändertagande vid större kriser och katastrofer.

Medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och händelser. Det är en kyrka som förmedlar hopp till den som drabbas av sorg, som hjälper till att uttrycka glädje över att ha fått barn eller funnit en partner. Det är en kyrka som stödjer människor i utsatthet och som samarbetar med andra för att värna om vår miljö samt för att bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.