Askgravlund Österåkers kyrka

Begravningsavgift

Alla oavsett religion, både medlemmar och icke medlemmar i Svenska kyrkan, betalar via skattsedeln en begravningsavgift. Denna ska inte förväxlas med den kyrkoavgift som alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar.

Skillnaden mellan begravningsavgift och medlemsavgift 

Alla som är skrivna i Sverige och har en beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift, som täcker många kostnader vid en begravning. Religionstillhörighet spelar ingen roll.  Avgiftssatsen för 2023 är 25,8 öre per hundralapp. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar en medlemsavgift (även kallad kyrkoavgift). Den bekostar vissa delar av en begravning, men också mycket annat. 

 

Demokratiskt fattat beslut

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet. Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Detta går begravningsavgiften till

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för

– Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
– Transporter efter bisättning
– Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
– Kremering
– Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
– Gravplats i 25 år
– Skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan ingår detta i kyrkoavgiften

– Information om och planering av begravningsgudstjänsten
– Samtal med anhöriga inför begravningstalet
– Begravningsgudstjänst i kyrkan med präst, kyrkomusiker och vaktmästare
– Processionsbärning av kistan
– Kontakt med sorgehuset 
– Tacksägelse i samband med gudstjänst
– Samtal bland annat i sorgegrupp/"Leva-vidare-grupp" eller enskilda samtal

Dödsboets kostnader

– Kista och eventuell urna
– Svepningsarbete
– Transport till bisättningslokal
– Extra musik och sång vid begravningsceremonin
– Dödsannons
– Blommor
– Förtäring vid begravning eller minnesstund
– Gravsten
– Bouppteckningskostnader
– Begravningsbyrå

Begravningsbyrå

Många väljer att ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med de praktiska detaljerna kring begravningen som till exempel köp av kista, urna, transport och annonsering. Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill ta begravningsbyråns tjänster i anspråk.

Upplåtelse av gravplats

Alla folkbokförda i Sverige har enligt begravningslagen rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år efter gravsättningen. I samband med ny gravsättning i en äldre grav förlängs gravrättstiden 25 år utan kostnad.

Vanligast är att gravsättningen sker på den ort där den avlidne varit folkbokförd. Men det kan finnas möjlighet att få en gravplats på annan ort, det är dock ingen rättighet man kan kräva. Den lokala huvudmannen för begravningsverksamheten tar emot andra församlingars folkbokförda om man bedömer att man har möjlighet och plats.