Vision, prioriteringar och mål i Össeby församling

Församlingsinstruktion (år 2020-2023)

Alla församlingar ska ha en församlingsinstruktion. Här beskrivs vad församlingen ska arbeta med under de närmaste åren, och vilka visioner och prioriteringar som ska ligga till grund för verksamhet och beslutsfattande.

Denna församlingsinstruktion har arbetats fram under hösten 2019 av kyrkoråd och kyrkoherde. Även anställda, förtroendevalda och församlingsbor har deltagit i detta arbete.

Vision

Össeby församlings vision är att växa in i framtiden där ingen ska lämnas utanför. Nutidens verksamhet har traditionen som grund.

Prioriteringar

Under de närmaste fyra åren ska Össeby församling arbeta för att skapa fler mötesplatser för att se och möta de behov som finns hos människor idag.

Utvecklingsområde

Engagemang och delaktighet ska uppmuntras. Församlingen ska möjliggöra för frivilligkrafter att ta plats och få ansvar.

Perspektiv

I allt arbete ska hänsyn tas till hållbarhets- och barnperspektiv.

Illustrationer Susanne Engman

Den grundläggande uppgiften (enl kyrkoordningen)

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna
grundläggande uppgift.

Gudstjänst

är möte med Gud, med sig själv och med varandra i gemenskap.

Össeby församling vill erbjuda ett varierat gudstjänstliv som ska vara relevant för såväl troende som sökare i alla skeden av livet.

Undervisning

är att lära sig mer om att leva som kristen.

Össeby församling vill arbeta medvetet med ett genomtänkt barn- och ungdomsarbete så att de unga blir en del av församlingslivet och ser konfirmationen som en naturlig följd.

Möjlighet till samtal om livet och undervisning i kristen tro ska erbjudas i olika sammanhang.

Diakoni

är att ge och få hjälp.

Ingen ska lämnas utanför Össeby församlings gemenskap.

Vi tror att alla både har något att ge och behov av stöd och uppmuntran. I församlingen finns både plats för den som vill bidra och den som är i behov av hjälp.

Mission

är att sprida kristen tro.

Össeby församling vill i alla sammanhang peka på att hopp finns och vara en öppen gemenskap.

Uppdraget att sprida evangelium - det glada budskapet - ska märkas i alla verksamheter.

 

Illustration Susanne Engman

Samvärldsbeskrivning

Össeby församling finns i Vallentuna kommun, tillhör Svenska kyrkan och är en del av Stockholms stift. Församlingsborna påverkas av både lokala och globala förutsättningar, men också av den kristna tron och andra livsåskådningar.

Össeby församling är en av Svenska kyrkans två församlingar i Vallentuna kommun. Till ytan är Össeby församling större än Vallentuna församling. Av kommunens befolkning bor ca 15% i vårt område, som består av de östra, mer lantliga delarna av kommunen.

Här bor 5000 invånare varav 62 % är kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan. Medlemsnivån är något högre än snittet i Sverige. Antalet döpta ligger på samma nivå som i riket, det betyder att ca 50% av de barn som föds blir döpta i församlingen. Antalet konfirmerade är lägre än snittet i riket och var 2018, 9%.

Antalet invånare ökar. Vallentuna kommun planerar för 370 nya bostäder i församlingens område inom de närmaste tio åren. Detta kommer att leda till ökad inflyttning i både Karby/Brottby och i Kårsta med omnejd. Då det framförallt är småhus som planeras förväntas en befolkningsökning på ca 25% under perioden.

Integrationsutmaningar finns. Engagemanget för att möta och stötta flyktingar är utbrett i församlingen. Många nya volontärer har engagerat sig inom integrationsarbetet.

I Össeby finns ett flertal förskolor och två grundskolor, Karbyskolan och Kårstaskolan, närmaste gymnasieskola finns i Vallentuna tätort.

Inom församlingens geografiska område finns ett flertal idrottsklubbar och föreningar.

Global klimatoro men också lokal påverkan av väder och vind berör församlingsborna i Össeby.

 

Församlingsliv

Össeby församling är en folkkyrka där alla som bor och vistas i församlingen har lika värde. Församlingen vill vara tillgänglig och synlig i hela det geografiska område som tillhör Össeby. Samverkan med organisationer, föreningsliv och samhället i övrigt är viktigt, och personliga kontakter värdefulla.

I församlingen finns fyra medeltida kyrkor, alla belägna i gamla kulturmiljöer:

  • Össeby-Garn, i byn Lilla Garn, med välbevarad äldre karaktär, som ligger vid norra änden av Garnsviken, en del av den gamla Långhundraleden.
  • Angarn, invid Angarnssjöängen, som varit en vik av Långhundraleden och som har omfattande lämningar alltifrån bronsåldern och ett rikt fågelliv.
  • Vada, med sin närhet till Långhundraleden och Vada sjökullar, den gamla gravplatsen med storhögar från Vendeltiden.
  • Kårsta, mitt i Kårsta by, en gårdsbebyggelse med historiskt välbevarad karaktär. Kårsta kyrka är Stockholms stifts nordligast belägna kyrka.

Alla kyrkor används regelbundet både i gudstjänstliv, kyrkliga handlingar och genom församlingens konsertliv.

All verksamhet är öppen för alla.

 

Analys

”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm.” (1 Kor 3:10-11)

Össeby församlings vision är att växa in i framtiden där ingen lämnas utanför och ingen lämnas ensam. Med detta förhållningssätt möter församlingen framtiden då vi också enligt prognoser förväntar oss en befolkningsökning på ca 25% i vårt geografiska område.

Össeby har en stor rikedom i form av historia och vackra miljöer, det gäller såväl kyrkor som omgivningar i samhället. Vi ska ta tillvara på möjligheter att inspireras och använda oss av det som finns i vår närmiljö.

Församlingen ska verka för en verksamhet som är relevant för både församlingsbor och nyinflyttade. Vi vill därför möta människor där de är och skapa andliga rum och kyrklig närvaro på många platser och i flera sammanhang. Detta ska även utvecklas vidare på sociala medier och andra kanaler.

Vi vill skapa långsiktig relation till barnfamiljer och aktivt arbeta för att stärka barnverksamheten så att fler barn kan delta i församlingens grupper för olika åldrar. Vi vill öka dopfrekvensen så att fler får dopets gåva. Det skall också mynna ut i att många unga är delaktiga i församlingslivet och att fler konfirmerar sig. I beslut som rör barn ska vi lyssna på deras perspektiv och göra en barnkonsekvensanalys. Barnens egna frågor om tro ska få plats och barnen ska vara medbestämmande i delar av aktiviteterna.

Össeby församling ska vidareutveckla musikverksamheten genom att stärka sången i gudstjänsterna och ha en bred konsertverksamhet. Församlingen ska aktivt arbeta med körer för flera åldrar och att öka musikinslagen i barn- och ungdomsverksamheten.

Utrymme för frivilligkrafter ska intensifieras. Församlingen ska tillvarata möjligheten att i alla verksamheter engagera frivilliga i olika uppgifter, för att skapa delaktighet och inspirera till ansvarstagande. Då stärker vi samhörighet och medlemsdialog.

En diakonal inventering finns på församlingens agenda. På så sätt får vi en överblick och kännedom om vilka grupper och individer som är i behov av särskild omsorg och hjälp. På Stångberga äldreboende och hospice finns behov av nära kontakt och omsorg. I linje med det diakonala arbetet behöver församlingen stärka det positiva och vårda det goda som finns både i närsamhället och globalt. På så sätt vill vi aktivt möta och reflektera kring frågor om gudsbild och människosyn.

Vårt uppdrag är att återupprätta skapelsen och arbeta för hållbarhet vad gäller miljö- och människosynsfrågor. Össeby församling ska vara en aktör att räkna med i samhället och ska fördjupa samverkan med organisationer och föreningar. Vi ska samverka med många och vårda våra personliga kontakter.

Össeby församling ska vårda och underhålla sina kyrkor och övriga fastigheter. Vi ska ha funktionella och ändamålsenliga lokaler och hålla kostnaderna nere. Vi ska ha beredskap inför ekonomiska och strukturella förändringar genom att ha en god ekonomisk hushållning.

”Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd.” (Fil.4:11)

Mål

1. Församlingens barn- och ungdomsarbete ska leda till att konfirmation blir  en självklarhet.

Vi ska vara över snittet nationellt vad gäller döpta och konfirmerade och siktar mot 60% döpta och 30% konfirmerade (av kyrkotillhöriga).

2. Församlingen vill inte att någon lämnas utanför.

Skapa en fungerande besöksverksamhet.
Utarbeta rutiner och skapa besöksgrupper.
Mäta, följa upp och öka besöken hos de gamla och de ensamma i församlingen.

3. Söndagens gudstjänst är grundläggande för församlingens identitet och är ett nav i församlingens verksamhet.

Regelbundenhet för olika gudstjänstformer i våra fyra medeltida kyrkor.