Össeby-Garns kyrka

Gråstenskyrka från 1200-talet

GRÅSTENSKYRKA FRÅN 1200-TALET
Össeby-Garns kyrka började uppföras under första delen av 1200-talet. Namnet fick den efter Garnsviken som slutar strax söder om kyrkan. Sakristian och koret byggdes av gråsten, men långhuset uppfördes troligen av trä. Vid mitten av 1200-talet byggdes det nuvarande långhuset i sten. Koret fick sitt valv av halvstenstegel under första delen av 1300-talet. Långhusets valv är från 1300-talets slut. Vapenhuset tillfördes under senare delen av 1400-talet. Dess tjocka ekdörr med järnbeslag och låshus av trä är ursprunglig. Fönstren var ursprungligen små, rundbågiga och högt placerade. Norrsidan var fönsterlös. Dagens fönster är resultatet av flera perioders förändringar. Längs korvalvets ribbor finns kalkmålningar från 1300-talets första hälft. Ett krucifix från 1300-talets början utgör altarprydnad, där fanns tidigare det utsökta medeltida altarskåpet som skänktes 1868 till Historiska Museet i Stockholm. Den ursprungliga Kristusfiguren är delvis förstörd och 1927 skulpterades en ny med den gamla som förebild. Predikstolen med förgyllda ornament är tillverkad 1781 av snickarmästare Anders Rudback i Stockholm. Dopfunten fördes över från Össeby kyrka när den övergavs och har ett nytt underrede, men cuppan är från 1200-talets mitt. Vid dopfunten finns en Mariabild – ett nordtyskt arbete från 1500-talets första hälft. Kronan, händerna och barnet är försvunna.
 
VÄRLDENS RUNSTENSRIKASTE OMRÅDE
Kyrkan ligger i världens runstensrikaste trakt. Här gick också den farled som arkeologerna kallar Långhundraleden. Den förband Trälhavet med bland annat Lunda och Uppsala. Össeby respektive Garns församling bildades i början av 1200-talet. År 1838 stängdes Össeby kyrka och lämnades att förfalla, varvid alla gudstjänster och förrättningar förlades till Garns kyrka. Församlingen bytte då namn till Össeby-Garn. 
 
180 SITTPLATSER
Össeby-Garns kyrka ligger drygt 3 kilometer från de centrala affärs- och bostadsområdena i Brottby och kyrka har cirka 180 sittplatser.
 
FÖRSAMLINGSHEMMET
Det nuvarande församlingshemmet flyttade under våren 2022 till Lilla Garns skola, den gula villan mittemot den nya Pastorsexpeditionen som tidigare låg på Prästgårdsvägen i Brottby. Det tidigare församlingshemmet, som nu fungerar som pastorsexpedition, invigdes 1849 och ligger intill kyrkan. Byggnaden har genom åren bland annat varit kommunalhus för dåvarande Össeby kommun, men blev vid storkommunsammanslagningen 1971 åter församlingshem. Sedan hösten 22, invigdes den och används nu som ny pastorsexpedition och som kontor för personalen.
 
KLOCKSTAPEL
Klockstapeln är från år 1622.
 
Adress: Össeby-Garns kyrka, Lilla Garn 33, Brottby