Hedvig Eleonora kyrka och Oscarskyrkan som pusselbitar.

Utredning av eventuell fördjupad samverkan

Mellan Oscars församling och Hedvig Eleonora församling

Läs artikel om eventuell samverkan

Det har fattats beslut i de båda kyrkoråden om att det ska göras en utredning kring eventuell fördjupad samverkan mellan de båda församlingarna. Bakgrunden är att församlingarna i dag har fler utträden än inträden och att det ständigt behövs nya sätt och former för att vara en relevant och hållbar kyrka även i framtiden. Församlingarna samarbetar redan i dag på flera områden; Stiftelseexpeditionen, gemensamt kommunikationsutskott och den nya samtalsmottagningen som startar inom kort. Den gemensamma historien och den geografiska närheten leder dessutom till att många församlingsbor rör sig mellan församlingarna och känner sig hemma i båda församlingarna. Kan församlingarna genom att bygga ut samarbetet bli en starkare kyrka, få flera deltagare till verksamheterna och utnyttja våra begränsade resurser bättre? Det är sådana frågor som nu ska undersökas. 

Utredningen är helt församlingarnas eget initiativ och skall göras förutsättningslöst.

Den ska ta fram ett så heltäckande beslutsunderlag som möjligt kring hur eventuell samverkan ska kunna gestaltas framöver. Ska samarbetet fortsätta som idag eller utvecklas och formaliseras tydligare? Eller ska ett samgående ske och ett pastorat bildas bestående av en eller två församlingar?

Arbetet pågår nu genom workshops, insamling av erfarenheter från andra församlingar, dialog med stiftet och analys av verksamhet, medlemsstatistik och ekonomi.

Utredningen leds av Mikael Forss från Hedvig Eleonora och Marita Bildt från Oscars, båda ordföranden i kommunikationsutskotten i respektive församling och med erfarenhet av liknande utredningar. En styrgrupp bestående av kyrkoherde Sven Milltoft, kyrkorådens ordföranden Kerstin Malm och Annette Lundquist Larsson samt kanslichefen i Oscars Hans Brobäck, kommer att följa arbetet på nära håll. Avrapporteringar sker dessutom kontinuerligt till respektive församlings kyrkoråd. 

En första delrapport planeras att presenteras under senare delen av maj/juni 2023 och arbetet fortsätter sedan under hösten 2023. Kyrkoråden i respektive församling är mottagare av utredningen och planerar att fatta ett inriktningsbeslut i slutet av året. Den fortsatta processen därefter är idag en öppen fråga.

Ev. frågor mailas till kommunikatör jacob.engvall@svenskakyrkan.se

Hans Rhodin, kyrkoherde Oscars församling
Sven Milltoft, k​​yrkoherde Hedvig Eleonora församling