GDPR

Information om personuppgiftshantering & integritetspolicy

Trossamfundet Svenska kyrkans verksamhet är grundad på principer om öppenhet, personlig integritet och respekt för individen. Som personuppgiftsansvarig ska Oscars församling se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald, anställd eller uppdragstagare tryggt kan anförtro dina personuppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. 

Behandling av personuppgifter 

Alla dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Det finns församlingsregister som dels innehåller uppgifter om församlingens medlemmar, dop, vigsel, begravning och konfirmation, dels uppgifter om personer som deltar i församlingens verksamheter eller är anställda. 

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till församlingens verksamheter sparas bara så länge verksamheten pågår. Personuppgifter som lämnas i samband med fakturering och avgifter sparas enligt gällande bokföringsregler. Personuppgifter som är kopplade till anställning, rekrytering eller uppdrag sparas utifrån särskilda regelverk.

Dina rättigheter 

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Nedan beskrivs dessa rättigheter samt hur Oscars församling arbetar för att uppfylla dessa rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)
Du har rätt att kontakta oss för att få information om ifall vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur vi använder dem. Du har även rätt att begära en kopia av personuppgifterna. Den första kopian du begär är gratis, men för ytterligare kopior kan en avgift komma att tas ut. Lämnar du din begäran i elektroniskt format, kommer du även om möjligt att få utdraget och informationen i elektroniskt format. Om du inte begär ett visst elektroniskt format kommer utdraget att tillhandahållas i ett format som är allmänt använt, exempelvis PDF-filer.

Om utlämnandet till dig skulle medföra nackdelar för andra individer kan det hända att vi nekar utlämnandet av vissa personuppgifter. Rätten till tillgång innebär inte heller att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer. Är du intresserad av att få ut en viss handling kan du i stället begära ut handlingen i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, som stadgar att var och en har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar.

Rätt till rättelse 
Du har rätt till att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade. Om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med vår behandling har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, exempelvis genom att inge ett kompletterande utlåtande. 

Rätt till begränsning
En begränsning av behandling innebär att personuppgifterna endast får användas och hanteras på vissa begränsade sätt, till exempel så att vi enbart får lagra dem och inte använda dem på något annat sätt under den tid som begränsningen gäller. Annan användning får då endast ske med ditt samtycke, för att skydda någon annans rättigheter eller för ett viktigt allmänintresse.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i fyra olika situationer:

 • Om du bestrider personuppgifternas korrekthet, har du rätt att begära begränsning under tiden som vi kontrollerar om personuppgifter är korrekta.
 • Är behandlingen olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas, kan du i stället begära att dess användning ska begränsas.
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden som vi gör en avvägning mellan dina och våra intressen.

Om du får dina personuppgifter begränsade, är vi skyldiga att meddela dig innan begränsningen upphör.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. I följande fall är vi skyldiga att utan dröjsmål radera dina personuppgifter:

 • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in, exempelvis om du har slutat gå i vår gruppverksamhet och vi inte längre behöver dina kontaktuppgifter.
 • Om du återkallat det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, exempelvis om du lämnat ditt samtycke till publicering av ett foto men sedan ångrar dig och återkallar ditt samtycke.
 • Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det syftet, exempelvis om du inte längre vill ha ett nyhetsbrev från oss.
 • Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, exempelvis om personuppgifterna inte behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen.
 • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

Observera att vi i vissa situationer inte kommer kunna tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kan neka din begäran helt eller delvis om vår behandling är nödvändig av något av följande skäl:

 • för att tillgodose andra viktiga rättigheter, såsom rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål
 • av skäl som rör ett allmänt viktigt intresse på folkhälsoområdet.

Rätt till skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära skadestånd.

Rätten att inge klagomål till IMY
Om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att invända
Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse eller ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet.

Du har även rätt att invända mot behandling som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör det kommer vi att sluta utföra behandlingen utan att först utföra någon intresseavvägning.

Rätt att ta tillbaka samtycke
Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utfördes innan samtycket togs tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Rätt att flytta dina personuppgifter (”dataportabilitet”)
Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart och, om det är tekniskt möjligt, få dessa personuppgifter överförda direkt till en annan part.

Allmänt
Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak, kan vi komma att ta ut en avgift eller neka din begäran. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats:
www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.

Kontakt
Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi behandlar om dig kan du kontakta Oscars församlingsexpedition:
oscars.forsamling@svenskakyrkan.se
tel. 08-442 51 00

Du kan också höra av dig till Oscars församlings dataskyddsombud.

Erika Malmberg, inTechrity 
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se 

 

GDPR - Om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om personuppgiftshantering för medlemmar i Svenska kyrkan

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om hur vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter om ditt barn ska döpas hos oss

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du ska döpas i Oscars församling

GDPR - Om ni ska viga er hos oss

Information om personuppgiftshantering om ni ska viga er i Oscars församling

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur vi behandlar personuppgifter för dig som bokar en begravningsgudstjänst

Dukade bord med blå stolar. En flygel syns i bakgrunden.

GDPR - Om du bokar en av våra lokaler

Information om personuppgiftshantering om du bokar våra lokaler

GDPR - Avtals- och fakturahantering

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter vid avtals- och fakturahantering i Oscars församling

GDPR - inför och under konfirmation

Information om hur vi hanterar vårdnadshavares och konfirmanders personliga uppgifter

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna gå i en barngrupp hos oss

GDPR - Om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet

Information om hur vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter i Oscars församlings förskoleverksamhet

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om personuppgiftshantering för den som deltar i våra vuxengrupper

GDPR - Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Information om personuppgiftshantering om du anmäler till dig en kurs som Oscars församling håller

GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om hur vi behandlar personuppgifter för dig som finns med på bild eller film i Oscars församlings verksamhet

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om personuppgiftshantering om du har kontakt med oss på sociala medier

GDPR - Om du skickar e-post till oss

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du skickar e-post till oss

GDPR - Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Information om personuppgiftshantering om du tar emot Oscars församlings nyhetsbrev

GDPR - Om du är uppdragstagare

Information om personuppgiftshantering om du är uppdragstagare i Oscars församling

GDPR - Om du använder Swish för betalning hos oss

Information om personuppgiftshantering om du betalar med Swish hos oss

GDPR - Hur vi hanterar handlingar

Information om hur vi hanterar handlingar

GDPR - Om du söker jobb hos oss

Information om hur vi hanterar personuppgifter för den som söker jobb hos oss

GDPR - Om du deltar i diakonin hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter 

GDPR - Om du är låntagare på Oscarsbiblioteket

Information om hur vi behandlar personuppgifter för låntagare på Oscarsbiblioteket