GDPR

Information om personuppgiftshantering & integritetspolicy

Trossamfundet Svenska kyrkans verksamhet är grundad på principer om öppenhet, personlig integritet och respekt för individen. Som personuppgiftsansvarig ska Oscars församling se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald, anställd eller uppdragstagare tryggt kan anförtro dina personuppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. 

Behandling av personuppgifter 

Alla dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Det finns församlingsregister som dels innehåller uppgifter om församlingens medlemmar, dop, vigsel, begravning och konfirmation, dels uppgifter om personer som deltar i församlingens verksamheter eller är anställda. 

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till församlingens verksamheter sparas bara så länge verksamheten pågår. Personuppgifter som lämnas i samband med fakturering och avgifter sparas enligt gällande bokföringsregler. Personuppgifter som är kopplade till anställning, rekrytering eller uppdrag sparas utifrån särskilda regelverk.

Dina rättigheter 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, liksom en tillfällig begränsning av vår behandling av dem (t.ex. under den tid en rättelse görs). Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås). 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning. 

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig. 

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. 

Kontakt

Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi behandlar om dig kan du kontakta Oscars församlingsexpedition:
oscars.forsamling@svenskakyrkan.se
tel. 08-442 51 00

Oscars församlings dataskyddsombud

Erika Malmberg, inTechrity 
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se