Kyrkofullmäktige & kyrkoråd

Församlingsmedlemmarnas val

De förtroendevalda i kyrkofullmäktige är ett uttryck för demokratin. De väljs av församlingsborna. Genom de förtroendevalda har församlingsbor möjlighet att föra fram sina åsikter om församlingens arbete. Därför är det viktigt att den som har intresse för kyrkans verksamhet röstar i kyrkofullmäktigevalet.

Fullmäktige har två ordinarie sammanträden per år och fattar beslut som rör bland annat val av ledamöter och ersättare till församlingens kyrkoråd, val av revisorer, beslut om kyrkoavgift och budget samt fastställer resultat- och balansräkning. Kyrkofullmäktiges sammanträden sker på våren och hösten och är öppna för allmänheten. Sammanträdena kungörs minst en vecka innan på församlingens officiella anslagstavla på församlingsexpeditionen på Fredrikshovsgatan 3B.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter – att fira gudstjänst, undervisa samt bedriva diakoni och mission – blir utförda. Kyrkoherden har ansvar för och leder församlingens verksamhet avseende dessa fyra områden.

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd