Kyrkofullmäktige & kyrkoråd

Församlingsmedlemmarnas val

De förtroendevalda i kyrkofullmäktige är ett uttryck för demokratin. De väljs av församlingsborna. Genom de förtroendevalda har församlingsbor möjlighet att föra fram sina åsikter om församlingens arbete. Därför är det viktigt att den som har intresse för kyrkans verksamhet röstar i kyrkofullmäktigevalet.

Fullmäktige har två ordinarie sammanträden per år och fattar beslut som rör bland annat val av ledamöter och ersättare till församlingens kyrkoråd, val av revisorer, beslut om kyrkoavgift och budget samt fastställer resultat- och balansräkning. Kyrkofullmäktiges sammanträden sker på våren och hösten och är öppna för allmänheten. Sammanträdena kungörs minst en vecka innan på församlingens officiella anslagstavla på församlingsexpeditionen på Fredrikshovsgatan 3B.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter – att fira gudstjänst, undervisa samt bedriva diakoni och mission – blir utförda. Kyrkoherden har ansvar för och leder församlingens verksamhet avseende dessa fyra områden.

Anslagstavla

KUNGÖRELSER

Kallelser till sammanträden publiceras cirka en vecka före mötet.

Kyrkorådet, 21 februari 2024

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Protokollet förvaras på församlingskansliet, Fredrikshovsgatan 3B, Stockholm

 • Arbetsutskottet
  Sammanträdesdatum 2024-01-09
  Anslags uppsättande: 2024-01-29. Nedtagande: 2024-02-19
 • Musik- och internationella utskottet
  Sammanträdesdatum 2023-12-07
  Anslags uppsättande: 2024-02-12. Nedtagande: 2024-03-04
 • Arbetsutskottet
  Sammanträdesdatum 2024-02-07
  Anslags uppsättande: 2024-02-19. Nedtagande: 2024-03-11
 • Kyrkobyggnads- och fastighetsutskottet
  Sammanträdesdatum 2024-02-06
  Anslags uppsättande: 2024-02-19. Nedtagande: 2024-03-11
 • Kyrkorådet
  Sammanträdesdatum 2024-02-24
  Anslags uppsättande: 2024-02-20. Nedtagande: 2024-03-12
 • Diakoniutskottet
  Sammanträdesdatum 2024-02-13
  Anslags uppsättande: 2024-02-21. Nedtagande: 2024-03-13
 • Barn- och ungdomsutskottet
  Sammanträdesdatum 2024-02-15
  Anslags uppsättande: 2024-02-22. Nedtagande: 2024-03-14

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktiges senaste protokoll

Kyrkorådets senaste protokoll