Klagomålshantering på Lilla Prästkragens förskola

Enligt skollagen 4 kap 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag som vårdnadshavare mina klagomål till?

1 – pedagogerna på avdelningen

2 – rektor Sofie Winsnes

3 – kyrkoherde Hans Rhodin

1 – Om det är något som inte motsvarar dina/era förväntningar eller som du/ni är missnöjda med i ditt barns förskola, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.

2 – Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektorn så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

3 – Skulle det vara så att du/ni fortfarande är missnöjda så gör ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Här hittar du blanketten! Du kan också be pedagogerna om en blankett direkt på förskolan. Den ifyllda blanketten skickas sedan till rektorn.

Skriftliga klagomål delges alltid huvudmannen. (Oscars församlings Kyrkoråd). Klagomål kan även lämnas in anonymt men då försvåras möjligheten för verksamheten att svara på klagomålet.

Inom 10 arbetsdagar skall rektor ge svar på klagomålet. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig/er orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till huvudmannen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.