GDPR - Om du är uppdragstagare

Information om personuppgiftshantering om du är uppdragstagare i Oscars församling

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Du som anlitas som föreläsare, musiker etc av Oscars församling kallas uppdragstagare. För att vi ska kunna hantera ditt uppdrag och utbetalningen av arvodet behöver vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen utförs med stöd av det uppdragsavtal som finns mellan dig och Oscars församling. Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna sköta våra åtaganden gentemot dig och för att du ska kunna utföra ditt uppdrag på bästa sätt. Det inkluderar exempelvis att ge dig behörighet till IT-system, in-ternkommunikation, schemaplanering och utbetalning av arvode. Vi är också skyldiga att hantera dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav på rapportering, skatteinbetalning m.m.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter som vi behandlar med anledning av själva uppdraget är i regel namn, adress, telefonnummer, e-postadress. För att du ska kunna erhålla ditt arvode behandlar vi samma uppgifter oavsett om du erhåller ditt arvode via fakturering eller får utbetalningen via församlingens lönesystem. Uppgifterna är i regel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgift om skatt och bankkontonummer inklusive clearingnummer. Uppgifter som namn, personnummer, adress samt uppgift om arvodet och skatt ges även till Skatteverket i de fall då ditt arvode utbetalas via församlingens lönesystem. 

Om du anger referenser innan du anlitas kan vi komma att kontakta dem och därmed hantera de uppgifter som lämnas under det samtalet eller i e-postkommunikationen. Se mer om referenspersoners kontaktuppgifter längre ned på denna sida.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

När ditt uppdrag är slutfört sparas uppgifterna enligt gällande bokföringsregler.

Vilka rättigheter har du?

Oscars församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Hur vi behandlar eventuella referenspersoners personuppgifter

Om du angivits som referens av en eventuell uppdragstagare inom Oscars församling, behandlar vi dina personuppgifter i den personens uppdragsärende. De uppgifter vi behandlar om dig är vanligtvis namn, funktion, din relation till den sökande och någon form av kontaktuppgift som vi använder för att kontakta dig med anledning av den sökandes anställningsärende. Vi utför behandlingen på basis av vårt berättigade intresse att utreda den eventuella uppdragstagarens lämplighet för uppdraget. Du kan invända mot behandlingen genom att kontakta oss på oscars.forsamlling@svenskakyrkan.se. Dina uppgifter sparas kort tid efter referenstagningen.