Foto: FOTO

Prästgårdens fritidshem

Vi vill hjälpa barnen att utvecklas till att bli sitt bästa jag via våra ledord, sedd, hörd, bekräftad, och bemöta alla positivt och dela en varm och lustfylld vardag där den kristna tron är i centrum. Vi är förskolan och fritids med det lilla extra!

Prästgårdens förskola och fritids är en fristående verksamhet med kristen profil och drivs av Osby pastorat, Svenska kyrkan. Den kristna profilen bedrivs under utbildningstid och innebär konkret att vi uppmärksammar kristna traditioner bland annat med hjälp av bibelberättelser samt bemöter barnen/elevernas existentiella funderingar och frågor. 

Konfessionella inslag sker under våra andakter som är frivilliga.

Under våra andakter får barn/elever uppleva bibelberättelser i olika former bland annat via drama eller sång. Vi vill med vår verksamhet så ett frö till den kristna tron och ge dem en beredskap för att senare i livet kunna navigera i livsfrågor. 

 

Under undervisningstid följer vi Läroplanerna för förskola (Lpfö 18) samt fritidshem (Lgr22). Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera, analysera och följa upp vår verksamhet i ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi fokuserar extra på olika läroplansmål varje år och utgår alltid från barn/elevers förmågor/intressen och utvecklingsbehov. 

 

Vi har ett tätt samarbete mellan förskola och fritids. Vi värnar om små barngrupper med hög pedagogtäthet och bred kompetens, så att alla barn dagligen får känna sig sedda, hörda och bekräftade. Att se stora och små barn samspela och att längta efter varandra är en fantastisk möjlighet vi har. Förskolebarnen påminner fritidseleverna om att inte sluta leka och eleverna visar stor hjälpsamhet och omtanke om förskolebarnen. Glädjen med att ha ett fritidshem och förskola på samma plats är fantastisk och unik.

 

Vår förskola och fritids är placerad i centrala Osby med tillgång till närområdets många möjligheter som bibliotek, lekplatser, etc. Vår utemiljö bjuder på en trädgård i en fantastisk idyll med plats för mycket lek och fantasi samt med en härlig skogsbacke.

 

Personalen har tystnadsplikt enligt lagen om sekretess, vilket innebär att det ni berättar för oss eller barnet säger, inte får föras vidare till utomstående.

 

 

Värdegrund

Personalgruppen besitter en djup och bred kompetens inom flertalet områden såsom pedagogik, sång, musik, drama etc. Vår grundstomme av personal är pedagoger; fritidspedagog, förskollärare och församlingspedagog. Sång- och musikgrupper leds av välutbildade, erfarna musiker. Samtlig personal delar den kristna värdegrund som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem

Gyllene regeln Matt. 7:12

Enligt Skolverket är fritidshemmets uppgift att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Med detta som bakgrund vill vi att Prästgårdens fritids ska vara en plats där vi värnar om både varandra och skapelsen. Vi erbjuder en miljö som stimulerar till kreativitet, fantasi, skapande och lek.

Vi vill att den Gylllene regeln ska finnas som en röd tråd i allt vårt arbete. Glädje, trygghet, fantasi, skapande och framtidstro är de begrepp som vi dagligen lyfter fram i vår verksamhet.

Vi strävar efter

·       Att alla på fritidshemmet ska känna sig trygga, värdefulla och unika.

·       Att skapa en hemkänsla som gör att alla mår bra och känner trygghet.

·       Att se och ta tillvara det som barnen är bra på.

·        Att barnen ska få växa i att ta ansvar för sig själva, varandra och de saker de använder.

·        Att barnen ska få ta del av vår planering och känna sig delaktiga, vi utgår från barngruppen här och nu. 

·        Att ha en god och kontinuerlig kontakt med hemmet och erbjuder regelbundna utvecklingssamtal utöver de dagliga överlämningarna.

·        Att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa ur ett helhetsperspektiv.

Information, frågor, etc. tel. 0479-524526