Foto: FOTO

Prästgårdens fritidshem

Prästgårdens fritids

är ett fristående fritidshem med kristen profil som öppnade 7 augusti 2017.
Det drivs med hjälp av kommunala bidrag av Osby pastorat, Svenska kyrkan.

Vi följer Läroplan 2011 och samarbetar med Prästgårdens förskola och församlingens övriga verksamheter vilket ger en stabilitet och bred grund vad gäller personalresurser, kompetens, lokaler och valmöjligheter för barnen.

Att vårt fritids har en kristen profil innebär konkret att vi t.ex. uppmärksammar barnens existentiella frågor, ber bordsbön, följer kyrkoåret och de traditioner som är knutna till vår kristna tradition.

Värdegrund

Personalgruppen besitter en djup och bred kompetens inom flertalet områden såsom pedagogik, sång, musik, drama etc. Vår grundstomme av personal är pedagoger; fritidspedagog, förskollärare och församlingspedagog. Sång- och musikgrupper leds av välutbildade, erfarna musiker. Samtlig personal delar den kristna värdegrund som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem

Gyllene regeln Matt. 7:12

Enligt Skolverket är fritidshemmets uppgift att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Med detta som bakgrund vill vi att Prästgårdens fritids ska vara en plats där vi värnar om både varandra och skapelsen. Vi erbjuder en miljö som stimulerar till kreativitet, fantasi, skapande och lek.

 

Vi vill att den Gylllene regeln ska finnas som en röd tråd i allt vårt arbete. Glädje, trygghet, fantasi, skapande och framtidstro är de begrepp som vi dagligen lyfter fram i vår verksamhet.

Vi strävar efter

·       Att alla på fritidshemmet ska känna sig trygga, värdefulla och unika.

·       Att skapa en hemkänsla som gör att alla mår bra och känner trygghet.

·       Att se och ta tillvara det som barnen är bra på.

·        Att barnen ska få växa i att ta ansvar för sig själva, varandra och de saker de använder.

·        Att barnen ska få ta del av vår planering och känna sig delaktiga, vi utgår från barngruppen här och nu. 

·        Att ha en god och kontinuerlig kontakt med hemmet och erbjuder regelbundna utvecklingssamtal utöver de dagliga överlämningarna.

·        Att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa ur ett helhetsperspektiv.

Information, frågor, etc. tel. 0479-524526