Årsredovisningar

Kort om årsredovisning 2019

Pastoratet har under 2019 fortsatt att satsa stora medel på Prästgårdens förskola & fritidshem då verksamheten fortfarande är under uppbyggnad. Under året har en projektering av en ny byggnad till verksamheten genomförts för att på så vis möjliggöra att fler barn och elever kan börja på Prästgårdens förskola & fritidshem.

 

Under 2019 har Osby pastorat fortsatt att satsa på arbetsmarknadsprojektet Grogrund. Projektet syftar till att underlätta återgång i arbete eller studier för personer långt från arbetsmarknaden. Genom Lunds stift har en ansökan till Europeiska Socialfonden lämnats in om att fortsätta med projektet när nuvarande projektttid löper ut 2020-12-31.

 

Under året har pastoratet anlagt en askgravplats på Loshults kyrkogård.

 

Under året har grupper av förtroendevalda och anställda genomfört flera studiebesök. Studiebesöken har syftat till att få inspiration och inhämta kunskap från församlingar som gått före och startat skolor, trygghetsboenden, LSS-boenden, hemtjänst och annan social verksamhet.

 

Under hösten 2019 har en projektgrupp arbetat med att utreda förutsättningarna för att kunna etablera ett eller flera trygghetsboenden i Osby pastorat. 

 

Nedan finner ni årsredovisning 2019 i sin helhet.