Förtroendevalda

i Osby pastorat

Alla församlingsmedlemmar har ett gemensamt ansvar för att församlingens grundläggande uppgift- gudstjänst, undervisning, diakoni & mission - blir utförd. 


Kyrkofullmäktige

är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär, eller i ärenden av större vikt till exempel:

  • antar mål, riktlinjer och planer
  • fastställer budget och flerårsplaner
  • fastställer taxor och avgifter
  • väljer revisorer
  • beslutar om ansvarsfrihet samt godkänner årsredovisning

Kyrkoråd

För församlingen finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.