Allmän information

Skötsel på kyrkogård och begravningsplatser inom Osby pastorat

Skillnaden mellan gravskötsel och skötsel av allmänna ytor har varit flytande fram till år 2000, men i samband med relationsändringen mellan Svenska kyrkan och Staten den 1 januari 2000 infördes en kyrkoavgift och en begravningsavgift. Kyrkoavgiften ska bekosta församlingsverksamheten och betalas endast av medlemmarna i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften betalas däremot av samtliga folkbokförda och skattskyldiga personer i Sverige.

Syftet med begravningsavgiften är att finansiera begravningsverksamheten som är en statlig angelägenhet som Svenska kyrkan har fått i uppdrag av staten att handha. Begravningslagen styr vad avgiften får användas till.

Av begravningslagen framgår att gravrättsinnehavaren har skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det inkluderar även gräsytor och gräsputs intill gravsten och plantering. Det innebär att begravningsavgiften inte får bekosta skötsel av enskilda gravplatser. Kyrkogårdsförvaltningen kommer därmed inte att utföra någon generell gräsputs. Denna fråga har aktualiserats av ett beslut av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2011-06-21. De gravar där ett skötselavtal finns tecknat berörs inte, gräsputs ingår i skötselavtalet.

För er som idag inte har skötselavtal och vill ha hjälp med gräsputs erbjuder kyrkogårdsförvaltningen skötsel av sten i gräs/askgravplats till en kostnad av 220 kr (2019).  Då ingår även borttagande av vissna blommor.