Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. 

Dessa uppgifter är bl.a.

  • bereda ärenden som behandlas av kyrkofullmäktige
  • besluta i frågor som gäller den löpande verksamheten 
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut 
  • upprätta förslag till budget, flerårsplan samt utdebitering 
  • upprätta årsbokslut och årsredovisning

ORDFÖRANDE Kenth Carlsson, KIN

VICE ORDFÖRANDE Niklas Larsson, C

LEDAMÖTER                                                       ERSÄTTARE

Erland Nilsson, S                                                  June Jönsson

Michael Svensson, S                                           Lennart Hansson

Niklas Larsson, C                                                 Mats Ernstsson

Eva B Johansson, C                                             Sofie Persson

Kenth Carlsson, KIN                                            Martin Kroon

Emma Henning, KIN                                            Camilla Gustafsson

Elisabet Bertilsson, KIN                                       Helen Ernstsson

Dag Ivarsson, BA                                                 Christine Ivarsson

Anders O Johansson, Kyrkoherde