Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. 

Dessa uppgifter är bl.a.

  • bereda ärenden som behandlas av kyrkofullmäktige
  • besluta i frågor som gäller den löpande verksamheten 
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut 
  • upprätta förslag till budget, flerårsplan samt utdebitering 
  • upprätta årsbokslut och årsredovisning

ORDFÖRANDE Kenth Carlsson, KIN

VICE ORDFÖRANDE Niklas Larsson, C

LEDAMÖTER                                                       ERSÄTTARE

Erland Nilsson, S                                                  June Jönsson

Per-Olof Persson, S                                            Michael Svensson

Niklas Larsson, C                                                 Mats Ernstsson

Eva B Johansson, C                                             Ingvar Andrén

Kenth Carlsson, KIN                                            Martin Kroon

Brittalena Ljungman, KIN                                    Per Ragnarsson

Turid Svensson, KIN                                            Emma Henning

Torsten Johansson, BA                                       Christine Ivarsson

 Anders O Johansson, Kyrkoherde