Så behandlar vi dina personuppgifter - GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss i Svenska kyrkan på Orust. Därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss

  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs

  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)

  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Behandling som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

VID kyrkliga handlingar

Dop av barn

Uppgifter om genomfört dop indikerar den döptes religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke. Läs mer.

Dop av vuxen

Uppgifter om genomfört dop indikerar den döptes religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke. Läs mer.

Inför och under konfirmation

Under konfirmandtiden och vid konfirmationen behöver vi behandla konfirmands och vårdnadshavares personuppgifter. Läs här hur vi hanterar dessa.

Vigsel

I samband med planering och genomförande av en vigsel behöver vi vissa personuppgifter. Läs här hur vi hanterar dessa.

Bokning av begravningsgudstjänst

När du bokar en begravningsgudstjänst kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter. Det huvudsakliga syftet med att dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera och förrätta begravnings-gudstjänst och gravsättning. Läs mer.

När du deltar i våra aktiviteter

Barngrupper

Läs om hur och varför vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter när barnet deltar i någon av våra verksamheter.

Vuxengrupper

Vi behöver behandla dina (och i vissa fall en anhörigs) personuppgifter för att du ska kunna delta i någon av våra grupper. Läs mer.

Kursanmälan

Om du anmält dig till en kurs som Orust pastorat ska hålla har du också blivit ombedd att ange vissa personuppgifter. Läs här hur vi hanterar dem.

I vår Kommunikation

Hantering av e-post

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Orust pastorat. Läs mer.

Sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Läs mer.

Jobbansökan

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Läs mer.

Behandling av film- och bildmaterial

Orust pastorat tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Läs mer.

Begravningsverksamheten

Gravrättsinnehavare eller -intressent

Det är Orust pastorat som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Orust pastorats geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan. Läs mer.

Övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Denna information berör dig när du är i kontakt med Orust pastorat angående flytt av gravsatt stoft, medlingsärenden gällande gravsättning eller utlämnande av aska. Läs mer.

ÖVRIGT

Hantering av offentliga handlingar

Allmänheten kan vända sig till oss för att begära att få ut offentliga handlingar. Läs här om vilka handlingar detta gäller och hur vi hanterar dessa. Läs mer.

Medlemskap i Svenska kyrkan

Uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan indikerar medlemmens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om ditt medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke. Läs mer.

Lokalbokning

När du bokar en av Orust pastorats lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter för att vi ska kunna administrera lokalbokningen och kontakta dig vid behov.

Swish

Om du använder Swish för betalning hos oss.

Vanliga frågor och svar

Vad är personuppgifter?

All information som går att härleda till en fysisk levande person, exempelvis namn, ålder, personnummer, kontaktinformation.

Vad är behandling av uppgifter?

Behandling är all hantering av uppgifterna, oavsett om det är digitalt eller analogt, till exempel insamling, registerföring eller sparande av uppgifter.

Var är personuppgifter insamlade ifrån?

Dina personuppgifter samlas i regel in då du själv uppger dem. Det kan vara i samband med att du bokar ett dop eller en vigsel, eller när du anmäler dig eller ett barn till en verksamhet.

I vissa fall har del personuppgifter lagts in i vårt organisationsregister Kyrksam av en annan organisation inom Svenska kyrkan. Din adress kan komma att hämtas från folkbokföringsregistret. Telefonnummer och e-postadress har du alltid själv uppgett.

Varför är det növändigt att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna sköta våra åtaganden som församling i Svenska kyrkan. Det inkluderar exempelvis medlemskap, genomförande av verksamhet, kontaktinformation, behörighet till IT-system, kommunikation, arvodesutbetalning. Vi kan också vara skyldiga att hantera dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav på rapportering, skatteinbetalning m.m.

Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge det behövs enligt lagkrav. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas under en tid, nämligen sådana uppgifter som krävs för administrativa ändamål.

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Orust pastorat är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Det betyder att vi har ansvar för att följa de lagkrav som ställs på behandlingen.

Vi har behörighetsstyrning på våra system, vilket gör att dina personuppgifter endast kan kommas åt av de personer som behöver ha tillgång till dem. Vissa personuppgifter kan vara delade öppet inom Orust pastorat, till exempel namn, funktioner och kontaktuppgifter.

För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare har vi kontakt med IT-systemleverantörer som ibland kan få tillgång till dina personuppgifter då de loggar in i systemet. Dessa har dock undertecknat avtal om att inte avslöja något om de uppgifter de får tillgång till.

Vi överför vissa personuppgifter till Skatteverket och andra organisationer där det krävs för att uppfylla en överenskommelse mellan dig och oss eller på grund av lagkrav eller domstolsbeslut.

Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen i Kyrksam, som är Svenska kyrkans organisationsregister. Leverantörerna av dessa system är bundna av regler gällande hantering av personuppgifter. I de undantagsfall andra system används har vi tecknat biträdesavtal med leverantören.

DATASKYDDSOMBUD ORUST PASTORAT

Erika Malmberg
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

ANSVARIG UTGIVARE FÖR HEMSIDAN

Databasens namn: svenskakyrkan.se/orust

Tillhandahållare (den som driver verksamheten): Svenska kyrkan, Orust pastorat

Ansvarig utgivare: Åke Wiklund, kyrkoherde