Myckleby kyrka och församlingshem

Kyrkan står på samma plats som 1100-tals kyrkan en gång gjorde.

Historia om Myckleby kyrka

Myckleby kyrka invigdes den 11 september 1850 av hovpredikant och kontraktsprost N. J. Sjöstedt.

Den står på samma plats som den gamla lilla kyrkan från 1100-talet. Kyrkan är traditionellt byggd med ett rektangulärt långhus och rakt kor.  

Altare

Altartavlan är från 1653 och består av tre oljemålningar.  

Predikstol

Predikstolen är från 1642 och förvarades i tornet efter 1848. Den restaurerades samtidigt som dopfunten från 1700-talet och återinsattes i kyrkan.  

Orgel

Efter invigningen av den nya kyrkan köptes 1852 en orgel. 1927 ersattes delar av orgeln och den gjordes större. 1990 renoverades den igen och då återanvändes större delen av orgelverket från 1927.  

Gravhällar i vapenhuset 

Mot sydväggen är fyra gravhällar uppsatta, alla från 1700-talet och med kraftiga reliefer. Den östra är från 1714 över pastor Pehr Sahlgren och hans hustru, den intill efter från 1752 eller 1762 över Engelbrekt Olofsson och hans maka, de nästföljande två har mycket svårlästa inskriptioner, men den högra har bl a ett skepp i reliefen, och bör vara efter någon av de skeppare som funnits i trakten. Ur bebyggelseregistret. 

Kyrkklockor

Mycklebys kyrkklockor är gjutna i malm. Den första klockan är från 1748 och hörde till den gamla kyrkan. Den andra är från år 1900. De har inskriptioner från Psaltaren 95:6 och 66:8.  

Kyrkogård

Den äldsta delen av kyrkogården har varit i bruk sedan medeltiden. Kyrkogården har utvidgats flera gånger, bland annat 1883, 1927 och 1992 då en minneslund byggdes.    

Mer fakta

Riksantikvarieämbetet mer information om Myckleby kyrka i sitt bebyggelseregister.

Myckleby församlingshem

Myckleby församlingshem invigdes 2008 och det byggdes till 2011. Här är ett modernt utrustat kök och en stor församlingssal med plats för drygt 100 personer. Det finns möjlighet att hyra församlingshemmet, tag gärna kontakt med expeditionen för mer information.

Foto: AM

Myckleby församling

Välkommen till Myckleby församling. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i församlingen för vuxna.

Barnverksamhet i Kyrkans hus Fridäng, Svanesund

Kyrkans hus ligger på Fridängsvägen 3 i Svanesund. Här har vi barnverksamhet för Långelanda och Myckleby församlingar.