Levande Kyrka i Orusts pastorat

"Levande kyrka - levande samhälle"

Kontaktperson: Marie-Louise Westberg
E-post: marie.l.Westberg@telia.com
Mobiltelefon: 0706-67 29 84

1. HUR KAN KYRKAN I FRAMTIDEN VARA FORTSATT BETYDELSEFULL OCH RELEVANT FÖR ORUST OCH DE SOM BOR OCH ARBETAR HÄR?

Utmaningar inför framtidens kyrka på Orust är många och på olika plan. Vi vill framhålla att kyrkan inte ska upplevas som främmande trots att vi lever i ett sekulariserat samhälle. En av flera viktiga uppgifter blir då fokusera mer tydligt på barn- och ungdomsverksamheten, deras föräldrar och andra vuxna.

2. DET FINNS MÅNGA FRÅGOR ATT TA UPP I KYRKOFULLMÄKTIGE OCH KYRKORÅDET. DET HANDLAR MYCKET OM VAD KYRKAN GÖRA SKA OCH VAD FÅR DET KOSTA. VILKEN FRÅGA ÄR DEN VIKTIGASTE?

Vi betonar att ekonomiska prioriteringar riktas mot församlingarna grundläggande uppgifter; fira gudstjänst samt genomföra undervisning, diakoni och mission. Det är också väsentligt att bedriva underhåll av fastigheter och inventarier.

3. HUR SKA KYRKAN SKA TA TILLVARA KULTURARVET SOM KYRKOBYGGNADERNA UTGÖR?

Väsentligt med ekonomisk hållbar långsiktighet där så är möjligt samtidigt som det måste finnas en beredskap för förändringar.

4. HUR BÖR KYRKAN ARBETA FÖR KLIMATET OCH EN BÄTTRE MILJÖ?

Överlag ska kyrkan där så är möjligt visa på ett ansvar för att alla handlingar ska präglas av ett miljö- och klimatansvar. Överväganden ska göras kring vilka konsekvenser som olika handlingar och beslut har för vårt klimat och miljö i det dagliga arbetet. Utbildning om klimat och miljötänk ska ingå i personalutvecklingsarbetet.

5. HUR SKAPAR KYRKAN MÖJLIGHET ATT DISKUTERA LIVET OCH DELA MED SIG AV KRISTEN TRO?

Levande kyrka i Orust pastorat vill verka för en kyrka för alla där människors olika behov och olikheter ska berika församlingslivet. Den andliga dimensionen ska mötas med respekt och tolerans.

6. HUR KAN KYRKAN STÖDJA MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER?

Vidareutveckla kontakten med Orusts olika institutioner för att snabbt vara på plats vid akuta händelser. Arbeta för en utökad diakonal verksamhet.

7. EKONOMI I BALANS – HUR SKA DET GENOMFÖRAS? VILKA ÄR DE STORA OCH VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA? PÅ 4 ÅRS RESPEKTIVE 10 ÅRS SIKT?

Ledarskapet i Orusts pastorat är nyckeln till en ekonomi i balans. Genom en ständigt pågående dialog och samverkan genom hela organisationen, mellan förtroendevalda och anställda, kan också ekonomin genomsyra såväl kort- som långsiktiga beslut. Att utveckla ledarskap genom hela organisationen, hos anställda och förtroendevalda, är därför en viktig uppgift.

8. RESURSER – HUR VILL NI PRIORITERA? T EX UNGDOMAR OCH KONFIRMATION, PILGRIM, SOMMARVERKSAMHET, MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER ETC.

Här är det väsentligt med att kyrkan är lyhörd och öppen för de olika behov som vårt samhälle präglas av i nutid. Barn och unga utgör kyrkans framtid och alla prioriteringar ska utgå från vilka konsekvenser det har för barn och unga. Vårt diakonala arbete för utsatta människor och grupper är mycket viktigt. Musiken och sången i dess olika former är också väsentlig för att nå ut till alla människor.

9. ENGAGEMANG – HUR KAN KYRKAN UPPMUNTRA ORUSTBORNA ATT DELTA, ENGAGERA SIG OCH BIDRA I IDEELLA UPPDRAG?

Genom att skapa mötesplatser där människor ges möjligheter att vara delaktiga i en gemenskap. Orust präglas av en varierande och storslagen natur som vi behöver uppmärksamma mer att ingå i det dagliga arbetet. Turister, sommarboende, delårsboende och åretruntboende bör på olika sätt ges fler möjligheter till nytänkande, gemenskap och engagemang.

10. TRO – DOPET ÄR GRUNDEN FÖR ATT VARA MEDLEM I SVENSKA KYRKAN. HUR KAN KYRKAN FÖRMEDLA OCH FÅ FLER ATT KÄNNA DET BETYDELSEFULLT ATT LÅTA DÖPA SIG OCH SINA BARN?

Arrangera fler möjligheter till drop-in för dop i våra kyrkor och ett öppet och aktivt församlingsliv som riktar sig till barn-unga, deras föräldrar och andra vuxna.

Namn på valsedel
1 Roger Hansson Kårehogen Ellös
2 Hans Pettersson Gullholmen
3 Elsie Anderberg Gullholmen
4 Berit Strandberg Mattsson Mollösund
5 Annika Alstersjö Ellös
6 Gunnar Mattsson Mollösund
7 Kerstin Bagge Käringön
8 Stefan Hagerling Käringön
9 Marie-Louise Westberg Mollösund
10 Jonas Nilsson Gullholmen
11 Gunnel Gagner Mollösund