Kyrkligt samarbete i Orusts pastorat

”En kyrka för livet där alla ska känna sig välkomna.”

Kontaktperson: Ina Olsvik
E-post: ina@olsvik
Mobiltelefon: 0707-14 93 04

1. HUR KAN KYRKAN I FRAMTIDEN VARA FORTSATT BETYDELSEFULL OCH RELEVANT FÖR ORUST OCH DE SOM BOR OCH ARBETAR HÄR?

Man ska alltid känna sig välkommen till kyrkan oavsett religion eller annan tillhörighet, vi vill att alla ska känna sig välkommen till Svenska kyrkan och bli sedda.

2. DET FINNS MÅNGA FRÅGOR ATT TA UPP I KYRKOFULLMÄKTIGE OCH KYRKORÅDET. DET HANDLAR MYCKET OM VAD KYRKAN GÖRA SKA OCH VAD FÅR DET KOSTA. VILKEN FRÅGA ÄR DEN VIKTIGASTE?

Vår vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

3. HUR SKA KYRKAN TA TILLVARA KULTURARVET SOM KYRKOBYGGNADERNA UTGÖR?

Vi ska följa dom regler och anvisningar som svenska kyrkan har för att bevara vårt kulturarv.

4. HUR BÖR KYRKAN ARBETA FÖR KLIMATET OCH EN BÄTTRE MILJÖ

Vi vill att Svenska kyrkan ska tala tydligt om vårt ansvar för skapelsen och för att motverka klimatförändringarna. På alla nivåer ska kyrkan sträva efter att leva upp till detta ansvar i förvaltning, konsumtion och resande. Kyrkan bör fortsätta att vara aktiv i det offentliga samtalet om klimatomställningen. När vi konsumerar varor och tjänster som producerats i utvecklingsländer ska vi efterfråga sådant som produceras i en god arbetsmiljö och gynnar en hållbar utveckling.

På alla nivåer ska kyrkan sträva efter att leva upp till detta ansvar i förvaltning, konsumtion och resande. Kyrkan bör fortsätta att vara aktiv i det offentliga samtalet om klimatomställningen. Skapelseteologi och ansvarstagande bör ha en självklar plats i förkunnelse, liturgi och bön. Svenska kyrkan ska även tala tydligt om vikten av en mer rättvis resursfördelning av jordens tillgångar.
När vi konsumerar varor och tjänster som producerats i utvecklingsländer ska vi efterfråga sådant som produceras i en god arbetsmiljö och gynnar en hållbar utveckling.

5. HUR SKAPAR KYRKAN MÖJLIGHET ATT DISKUTERA LIVET OCH DELA MED SIG AV KRISTEN TRO?

Gudstjänsten är ett uttryck för tro, och när gudstjänstlivet är centrum i församlingens liv byggs också gemenskapen. Att bygga levande och missionerande församlingar på dopets grund är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan.

6. HUR KAN KYRKAN STÖDJA MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER?

Det finns i dag stora möjligheter för Svenska kyrkan att på ett nytt sätt vara aktör i samhället och på så sätt finnas till för människor i nya sammanhang. Ett ökat kyrkligt ansvarstagande inom detta område är något att sträva efter. Vi vill verka för att församlingarna och Orusts pastorat utifrån sitt uppdrag som kyrka överväger på vilket sätt vi kan ta ansvar och finnas närvarande i samhällslivet.

7. EKONOMI I BALANS – HUR SKA DET GENOMFÖRAS? VILKA ÄR DE STORA OCH VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA? PÅ 4 ÅRS RESPEKTIVE 10 ÅRS SIKT?

Vi står inför stora förändringar där vi har mindre pengar att röra oss med så vi måste tänka smart och utnyttja resurserna i hela pastoratet. Vi måste hjälpas åt i alla församlingar så att vi får en bra verksamhet. Vi måste förstå vad vår kärnverksamhet är och vad som är viktigt för oss.

8. RESURSER – HUR VILL NI PRIORITERA? T EX UNGDOMAR OCH KONFIRMATION, PILGRIM, SOMMARVERKSAMHET, MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER ETC.

Barnen och ungdomarna är dom viktigast det är där vår föryngring finns.
Kunskapen om kristen tro och Svenska kyrkans liv och uppdrag försvagas snabbt i vårt land. Det betyder att många människor saknar ett språk för andlig längtan och inte har erfarenhet av kristen tro. En dopundervisning med Kristus i centrum ska vara en hörnsten i människors liv till glädje och trygghet.

Församlingen måste därför ha en genomtänkt plan för lärande och undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder. Det är viktigt med platser där människor kan mötas med respekt och erbjudas stöd att växa i kyrkans gemenskap, på så sätt rustas de att leva med sin tro i vardagen.

9. ENGAGEMANG – HUR KAN KYRKAN UPPMUNTRA ORUSTBORNA ATT DELTA, ENGAGERA SIG OCH BIDRA I IDEELLA UPPDRAG?

Gudstjänstförnyelse och ökat ideellt engagemang i gudstjänsten är nödvändigt. Det är angeläget med både bredd och igenkännande i gudstjänstlivet samt att det fortsätter att finnas flera olika uttryckssätt. I en evangelisk-luthersk kyrka är förkunnelsen viktig. Ett ökat kyrkligt ansvarstagande inom detta område är något att sträva efter. Vi vill verka för att församlingar och pastorat utifrån sitt uppdrag som kyrka överväger på vilket sätt man kan ta ansvar och finnas närvarande i samhällslivet.
Svenska kyrkan har en lång tradition av engagemang inom bland annat sjukvård och skola. Andra områden kan vara fritidsgårdar, hemtjänst och olika slags boenden. Det är en fortsatt angelägenhet för kyrkan att bedriva sådan verksamhet där det finns förutsättningar.

10. TRO – DOPET ÄR GRUNDEN FÖR ATT VARA MEDLEM I SVENSKA KYRKAN. HUR KAN KYRKAN FÖRMEDLA OCH FÅ FLER ATT KÄNNA DET BETYDELSEFULLT ATT LÅTA DÖPA SIG OCH SINA BARN?

Dopet och tron är grunden för det kristna livet. Vi menar att det är viktigt att på olika sätt erbjuda generösa doptider och möta nyblivna föräldrar för att inbjuda till dop. Familjerna bör också erbjudas möjlighet att digitalt boka tid för dop, vilket underlättar och förenklar deras kontakt med församlingen. Dop och konfirmation i barn- och ungdomstiden stärker människors samhörighet med sin kyrka.

Namn på valsedel

1 Ina Olsvik
2 Ingemar Martinsson
3 Anders Johansson Fogelmark
4 Ture Olsson
5 Agneta Fogelmark
6 Carina Paulsson
7 Birgitta Waldenström
8 Rose-Marie Olsson
9 Caroline Martinsson