Ny Begravningslag 2012

Nya begravningslagen träder i kraft 1 maj 2012

Förändring i begravningslagen sker 1 maj 2012.
Det innebär bland annat att en person som avlider måste bli kremerad eller gravsatt inom en månad mot tidigare två månader. Begravningsceremonin bör därför ske inom tre veckor.

Mer fakta om lagen
Förutom ändringen angående längsta tillåtna tid mellan dödsfall och gravsättning eller kremering innebär riksdagens beslut: 
- Att en gravrätt kan upplåtas med begränsningar och att det i sådana fall är upplåtaren som ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Det införs också bestämmelser om återupptagande och upplåtelse av återlämnad gravrätt.
- Att begravningsavgiften för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan görs fristående från kyrkoavgiften. Begravningsavgiften ska beslutas av den myndighet som regeringen bestämmer, både för dem som är och för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Denna förändring träder ikraft den 1 januari 2013.
- Att det tydliggörs att länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. För att kunna fullgöra tillsynsansvaret ges länsstyrelsen rätt att inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen.
- Att kraven på de begravningsombud som länsstyrelsen förordnar utökas och förtydligas.

Av Länsstyrelsen i Dalarnas län utsedd begravningsombud för Orsa Församling
2019-02-06 - 2022-12-31.

Annette Wilhelmsson
Uppfinnarvägen 1
794 33 ORSA
0250-39621
Mail: nettan.wilhelmsson@gmail.com