Borgerlig Begravning

Begravningsombud förordnad av Länsstyrelsen Dalarna

Alla, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, har rätt till en begravning. För Svenska kyrkans medlemmar kan en begravningsgudstjänst hållas, och för icke medlemmar hålls en borgerlig begravning. Dock avgör kyrkoherden från fall till fall om begravningsgudstjänst kan anordnas även för någon som inte är församlingsmedlem.

Den borgerliga begravningen är annorlunda endast genom att begravningsgudstjänsten ersätts av en borgerlig begravningsceremoni. Vad gäller gravsättning, antingen det gäller urngrav, askgrav, minneslund eller kistgrav gäller samma förhållningsregler som för kyrkans medlemmar.

De anhöriga kan vid borgerlig begravning anlita en officiant som inte är präst. Församlingen är enligt kyrkoordningen skyldig att upplåta lokal för borgerlig begravning. I Orsa är det Ljusets kapell. Församlingen tillhandahåller också vaktmästare. Församlingens musiker kan tillfrågas om de vill medverka, och i sådant fall skall dödsboet självt betala för deras medverkan och församlingen fakturerar kostnaden. Kyrkogårdsförvaltningen meddelas tid och plats för begravningsceremoni.

Länsstyrelsen utser ett begravningsombud som skall se till att församlingen uppfyller det avtal som staten har med Svenska kyrkan angående begravningsväsendet. 
De som inte är medlemmar i Svenska kyrkan skall
erbjudas samma möjligheter vid begravning som medlemmarna.
Begravningsceremonin får dock utformas som en gudstjänst endast för församlingens medlemmar. Ombudet skall även ha möjlighet att ta del av beslut som rör begravningsverksamheten och har rätt att närvara, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden i församlingen, där begravningsfrågor behandlas.

Det är viktigt att påpeka att utträde och inträde i Svenska kyrkan har omedelbar verkan. Man har alltså efter utträdesdagen inte rätt till begravningsgudstjänst. I motsatt fall har man rätt till gudstjänst dagen efter inträde.

Länsstyrelsen i Dalarnas Län har förordnat att som begravningsombud för
Orsa Församling 2019-02-06  -  2022-12-3.

Annete Wilhelmsson
Uppfinnarvägen 1
794 33 Orsa
Telefon: 0250-39621
Mail: nettan.wilhelmsson@gmail.com