Begravning i Orsa Församling

Begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor. De flesta väljer att anlita en begravningsbyrå för de praktiska arrangemangen. Du kan även ordna hela eller delar av begravningen själv. 

Den avlidnes önskan

Det är viktigt att den avlidnes uttalade eller förmodade önskan om begravningsceremoni, gravskick, var gravsättning ska ske med mera, respekteras. Finns det ingen uttalad önskan är det de närmast anhöriga eller närstående som bestämmer.

De viktigaste valen

Det val som påverkar planeringen av en begravning mest är om det ska vara en kistbegravning eller kremering. 

Vilken sorts begravningsritual 

Nästa val är om du vill ha en begravningsceremoni och om den ska ske enligt Svenska kyrkans ritual, enligt någon annan religions ritual eller om du vill ha en icke religiös ritual. Mycket beror på vilken religion eller trosuppfattning den avlidne haft. 

Var ska vi vara

Därefter ska du bestämma var ceremonin ska hållas. Har den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan kan du välja någon av deras lokaler. Frikyrkor och andra religioner har också lokaler för begravningsceremonier. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller kapell utan religiösa symboler. De är öppna för alla. 

Hjälp och stöd

Begravningsbyråer, kyrkogårdsförvaltningen, samt Svenska kyrkan och andra trossamfund kan ge hjälp och stöd när det gäller val av gravskick – kista, urna eller aska i minneslund – och val av gravplats. 

Gravsättning eller kremering

En begravning bör ske snarast efter dödsfallet. Ny lagstiftning från den 1 maj 2012 säger att gravsättning av kista och kremering måste ske inom en månad från dödsfallet. I annat fall ska anstånd sökas hos Skatteverket.  Anstånd kan endast ges för särskilda skäl. Gravsättning föregås vanligtvis av en begravningsceremoni i en kyrka eller kapell. Begravningsbyråerna kan hjälpa till med att boka sådan lokal. För att klara lagstiftningens krav att den avlidne ska komma i jord eller kremeras inom en månad bör dödsboet, eller den som anordnar begravningen, omgående efter dödsfallet kontakta en begravningsbyrå som kan hjälpa till med den fortsatta planeringen.

Från dag 31 efter dödsfallet tar kyrkogårdsförvaltningen ut en avgift för kylförvaring av kistan med den avlidne. 

Medling 

Det är viktigt att alla efterlevande är överens om hur begravningen ska genomföras. Begravningsbyrån, ditt eventuella trossamfund och kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa dig med råd och information. Kan ni inte komma överens om det ska vara en kistbegravning eller kremering så kan ni begära medling av kyrkogårdsförvaltningen. Samma sak gäller om ni inte kan komma överens om var gravsättning ska ske. 

På annan ort 

Överallt i Sverige utom i Stockholm och Tranås är det Svenska kyrkan som ansvarar för begravningsverksamheten. Du kan välja att gravsätta din anhörige på valfri plats i hela landet. Kontakta församlingen som ansvarar för den begravningsplats du valt för att försäkra dig om att det inte finns särskilda restriktioner. 

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan kan du också välja att ha begravningsceremonin på annan plats än Orsa. Dödsboet bekostar då transporten av kistan till den ort där ceremonin ska äga rum.