Förskolebarn leker utomhus
Foto: Monica Backerholm

Vår barnverksamhet

Vi erbjuder förskola och fritidshem med kristen profil med Svenska kyrkan som huvudman. Alla är välkomna att söka till vår verksamhet. Ansökan och barnomsorgsavgift hanteras av kommunen på samma sätt som den kommunala verksamheten.

Du hittar oss i Själevad, ett stenkast från Själevads vackra kyrka. Våra förskolor heter Prästkragen och Pysslingkragen. På övervåningen av Prästkragen huserar fritidshemmet med samma namn.

Vår verksamhet har en kristen profil vilket präglar vår verksamhet, vid t.ex. val av temaarbeten, böcker och filmer. Vi samarbetar med vår förskolepräst, besöker kyrkan och ansvarar för två gudstjänster per år.

För oss är det viktigt att kunna erbjuda hög kvalitet på verksamheten. Här ska barnen känna kontinuitet med personalen. Vår personalomsättning är låg och har en adekvat pedagogisk utbildning. Vi har möjlighet att erbjuda omfattande utevistelse i en fin utemiljö. Vi är stolta att kunna erbjuda hemlagad, näringsriktig mat som vår erfarna kokerska tillagar.

Förskolebarn leker i sandlåda

Vi arbetar för att alla barn ska känna sig trygga, unika och värdefulla. I vårt pedagogiska arbete följer vi aktuell läroplan (Lpfö 18). Den beskriver förskolans värdegrund, uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för förskolearbetet. Hos oss vill vi att alla, barn och vuxna, ska känna att de har samma värde, duger och är värda att lyssnas på.

Vi vill förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället och förskolans läroplan vilar på. Läroplanen följer skollagen (2010:800) där det tydligt framgår att förskolan ska utveckla barnens förmåga att inhämta och utveckla kunskaper, verksamheten ska främja alla barns utveckling och lärande och ge en livslång lust att lära.

Vi har ett likabehandlingsarbete som utvärderas löpande. Arbetet handlar om hur vi främjar demokrati och alla människors lika värde, hur vi förebygger kränkande behandling och hur vi åtgärdar när något går snett.

Vi utvärderar vår verksamhet återkommande för att kunna driva utvecklingen framåt. Tillsyn av verksamheten sker av Örnsköldsviks kommun, allt för att vi ska bibehålla vår höga standard.

Vi har fyra stängningsdagar årligen. Under fem sommarveckor har vår ordinarie personal semester, men vid behov finns möjlighet till barnomsorg även då. Vi försöker vara transparanta i vår dagliga verksamhet. Genom förskolans system ”Tyra” kan vi delge såväl viktig information som bilder från vardagen till alla behöriga som har inloggningsmöjligheter.

Här vill vi att alla känner sig trygga, unika och värdefulla. Vi lär oss visa respekt för människor och skapelsen

Vår vision
Barn står och ritar mot en vägg

Kontakta oss gärna för för MER information

Prästkragens förskola: 070-322 52 41
Prästkragens fritidshem: 070-323 54 31
Pysslingkragens förskola: 070-323 35 64