Om oss

Pastorat med sju ingående församlingar
Örnsköldsviks södra pastorat består av de sju församlingarna Själevad, Mo, Björna, Nätra, Sidensjö, Anundsjö och Skorped. Själevads församling är uppdelad i tre geografiska distrikt; Själevad, Gullänget och Domsjö/Hållänget.
Pastoratet har drygt 20 000 medlemmar och cirka 100 anställda.
Pastoratets expedition finns i Själevad, vi nås även på expeditionerna i Nätra och Anundsjö.

Pastoratet har det övergripande ekonomiska ansvaret för de sju församlingarna, är arbetsgivare och ansvarig för fasta egendomar som exempelvis kyrkor, församlingslokaler, kyrkogårdar och begravningsplatser. Pastoratet är även huvudman för begravningsverksamheten och dess kyrkogårdar. Övergripande frågor rörande ekonomi, personal, fastigheter, kyrkogårdar och kyrkogårdsverksamhet hanteras av kyrkofullmäktige.

Ett kyrkoråd och sju församlingsråd
Kyrkofullmäktige väljer ledamöter till det gemensamma kyrkorådet samt till församlingsråden. I varje församling som ingår i ett pastorat finns ett församlingsråd som fungerar som en styrelse och har det lokala ansvaret för gudstjänstliv och verksamhet.

Kärnverksamhet
De grundläggande uppgifterna är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingsinstruktionen med mål och inriktning ligger till grund för arbetet och är framtagna av kyrkoherde, anställda och förtroendevalda.

Närvaro
Guds närvaro i världen föregår allt annat och kyrkans uppdrag är att ge rum för den närvaron i livets alla skeden. Svenska kyrkan finns i hela Sverige samt är en del i den världsvida kyrkan och vill erbjuda möjligheter till stöd, eftertanke, engagemang och tro.

Öppenhet
Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till henne - troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem. Kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang.

Hopp
Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder samt bidra till att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv.

Peter Persman, kyrkoherde