Närbild på en röd ros. En kyrkogård syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravskick

Med gravskick menas olika typer av gravar.

På pastoratets kyrkogårdar finns följande gravskick:

KISTGRAVPLATS
Gravplats med gravrätt för en eller flera kistor med utrymme för gravsten och blomplantering. Även urnor och askor kan gravsättas. En gravplats upplåts med 25 års gravrätt räknat från senast gravsatte med möjlighet till förlängning då gravrättstiden utgått. Med gravrätten följer ansvar för skötseln av gravplatsen. I stället för att sköta gravplatsen själv, kan man köpa den tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

URNGRAVPLATS
Gravplats avsedd för en eller flera urnor. I övrigt gäller motsvarande som för kistgravplats.

ASKGRAVPLATS
Gravplats med begränsad gravrätt under 25 år. Namnplatta i brons eller granit sätts upp på särskilda ställen, och man har del i en gemensam gravanläggning med plantering som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Möjlighet att själv sätta blommor och gravljus finns på anvisade platser. I askgravar gravsätts både askor och urnor.

MINNESLUND
Minneslunden är ett gravskick utan gravrätt och tidsbegränsning. Gravsättning av askan görs anonymt och utan anhöriga. Gemensamma arrangemang för egna blommor och gravljus finns i anslutning till platsen.

ASKGRAVLUND
Askgravlunden är ett gravskick utan gravrätt och tidsbegränsning. Anhöringa får delta vid gravsättning om så önskas. Den gravsattes namn finns dokumenterat i en bok på platsen. Gemensamma arrangemang för egna blommor och gravljus finns i asnlutning till platsen.

KISTGRAVLUND 
För kistgravlunden (finns inte på alla kyrkogårdar) gäller samma förutsättningar som för askgravplats. Skillnaden är att en kista gravsätts istället för en urna.

MUSLIMSKA GRAVPLATSER
Inom Själevads kyrkogårds norra område finns ett särskilt gravkvarter, Lärken, som är avsett för gravsättning av avlidna med muslimsk trostillhörighet. Särskilda regler, utöver de som gäller för våra övriga kistgravar, gäller.