Bild på grav med blommor från Själevads kyrkogård
Foto: Monica Backerholm

Gravrätt

När en gravplats upplåts kallas den för gravrätt

Då en bestämd gravplats upplåts till någon för en avlidens gravsättning, används begreppet gravrätt. Denna får endast utövas av den som i gravboken/gravregistret är antecknad som innehavare av gravrätten. Antal gravrättsinnehavare kan vara fler än en och då utövar man gravrätten gemensamt.
 
Då en gravrätt upplåtits får gravrättsinnehavaren ett gravbrev, dvs. en skriftlig handling som bekräftar vem som innehar gravrätten. Tänk på att det är en viktig handling. 
 
Upplåtelsetiden för gravrätt till gravplats är 25 år, räknat från den senast gravsatte. Då gravrättstiden har löpt ut har man möjlighet att förlänga den mot en mindre administrativ avgift. 
 
GRAVRÄTTSINNEHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Som gravrättsinnehavare är du ansvarig för att graven sköts och ser vårdad ut. Du har rätt att bestämma om vem som får gravsättas i graven, hur gravplatsen ska utsmyckas och vilken  gravsten graven ska ha. Tänk dock på att alla typer av gravstenar inte passar eller tillåts överallt.
 
Om du byter adress är du ansvarig för att meddela kyrkogårdsförvaltningen om detta. Det är viktigt att gravboken/gravregistret innehåller aktuella uppgifter om gravrättsinnehavaren. Om inte, försvåras kyrkogårdsförvaltningens möjligheter att komma i kontakt med dig. Exempelvis kan det leda till att en önskan om förlängd gravrättstid inte kan uppfyllas.
 
GRAVRÄTTSÖVERGÅNG
 Om en gravrättsinnehavare avlider ska dödsboet inom sex månader meddela kyrkogårdsförvaltningen vem/vilka som ska inträda som gravrättsinnehavare. Om ingen anmälan om detta görs eller om ingen vill ta över gravrätten, kommer den efter en prövotid att anses som återlämnad till kyrkogårdsförvaltningen.
 
ATT ÅTERLÄMNA GRAVRÄTTEN
Då gravrättstiden löpt ut och inte ska förlängas, återgår gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen som övertar ansvaret för graven. Du har också möjlighet att själv när som helst återlämna den. Om du inte vill tillvarata gravsten och andra gravanordningar, tas de hand om kyrkogårdsförvaltningen.
 
Om graven anses vara kulturhistoriskt värdefull, behålls den och sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Det kan också vara så att gravstenen har ett kulturhistoriskt värde och komma att flyttas till annan plats, tex till ett kolumbarium.
 
Återlämnade gravrätter kan upplåtas på nytt efter 25 år räknat från när den senaste gravsättningen gjordes. Detta under förutsättning att ytterligare gravsättning är möjlig. De som är gravsatta i graven ligger naturligtvis för evigt kvar oavsett vad som händer med gravrätten.

VAD KOSTAR DET?
Det kostar inget att bli gravrättsinnehavare, men nedanstående kostar;
- Förnyelse av gravrätt
- Gravskötsel
- Åtgärd av gravsten (om den inte står säkert)

Våra kyrkogårdsexpeditioner kan svara på hur lång gravrättstiden är, de vet även hur stenens status var vid senaste kontrollen.