Sommarbild på Grundsunda kyrkobyggnad
Foto: Kurt Enberg

Grundsunda kyrka

Kyrkan är i gotisk stil, interiört med två stjärnvalv, av senmedeltida typ. De vars äldsta delarna av kyrkan är byggda på 1300-talet.

Takspiran bär en flöjel med årtalet 1769 och gavelnockarna pryds av järnsmiden i form av grekiska kors. Taken är täckta med tjärimpregnerade spån. Ytterväggarna är putsade och vitmålade. På norra långväggens östra ände ligger sakristian och i motsatta änden vapenhuset från 1400-talet med sin vackra port snidad av "Träbiskopen" Anders Olsson i Lakamark.

Restaureringar

Kyrkan genomgick flera restaureringar på 1800-talet. 1881 vidtogs den mest omfattande. Man skulle modernisera interiört. Det blev en
förhärjande, asketisk ombyggnad med utplåning av de medeltida väggmålningarna när stenväggarnas ojämnheter skulle planas med murbruk och
vitlimmas. Flera av de gamla inventarierna demonterades som Erik Olofsson Brings, betagande predikstol i karolinsk barock från 1700-talets
början, med sina personligt och humoristiskt skulpterade änglahuvuden, hans ljudtak över predikstolen, korgallren med sina tänkespråk ur
Bibeln, korpelarna och pyramiderna med sina klassiskt skulpterade eldsflammor på krönen.
De fick bida sin tid i klockstapelns vind och annorstädes fram till 1936. Brings verk ersattes av en nygotisk predikstol i vitt och guld,
enligt 1800-talets formspråk, liksom ett mäktigt altarkors, altarrundel och korskrank. Dessa inventarier finns numera i Skede kapell,
Sörbygden, sedan 1936.
Såren från restaureringen 1881 läktes dock vid nästföljande restaurering 1936. En konservator från Stockholm försökte känsligt ta fram kalkmålningarna, tyvärr kunde de ej återställas till fullo. Men Brings predikstol återinsattes och korfönstret fick en utsökt glasmålning av Grundsundafödde konstnären Fredrik Henkelmann. Den avbildar kristna symboler omramade av akantusrankor. På 1970-talet gjordes en genomgripande renovering där kyrkan fick nytt värmesystem inlagt i golvet. Ett nytt stengolv inlades. Kyrkans fasad åtgärdades. 1992 var det dags att åter renovera kyrkan. Fasaden fick ny puts och kyrkan ommålades helt invändigt. Kyrkan avdelades längst bak för att möjliggöra för en klädgarderob. Ny högtalaranläggning installerades.

Senaste renoveringen 2006
Renoveringen av Grundsunda kyrka kom att kosta drygt två miljoner kronor. Kyrkans tak och klockstapeln har tjärats, fasaden har putslagats,
källaren och skrudkammaren har dränerats, ny jordburen värmeanläggning har installerats och en handikapptoalett har byggts. Koret har förändrats genom att altaret borttagits och altarringen har sätts som en halvboasering på korväggen. Nytt altare, knäfall samt kormatta har tillskapats av konstnären Eva Olsson, Örnsköldsvik. Konstsnickaren Birgitta Ricklund har tillverkat altaret.

Inventarier
En dopfunt från 1600-talet är skuret ur ett enda stycke trä.
Kyrkans votivskepp av obestämd ålder är av fregatttyp och bär 18 kanoner.
Kyrkans första orgel installerades 1875. Den omstämdes och renoverades några gånger men först 1954 installerades och invigdes en ny orgel.
Klockstapeln från 1794 och klockorna en imponerande träkampanil, reser sig stolt som en prostmora över kyrkan och manar med sina tre klockor till samling. Den är byggd i  "bottnisk stil", vanlig i Västerbottens och finska Österbottens landskap och karakteriseras av hög resning i tre avsatser åtskilda av karnissvängda takfall. Ovanför sina stora urtavlor avslutas klockstapeln av en lanternin med lökformad huv krönt av ett kors. Byggmästaren, Lars Pettersson Grundström, härstammade från Skademark. Bakom de stora klockportarna hänger tre malmklockor. Texten på den mindre och äldsta lyder:
"Grundsunda hvar gång mitt ljud börjer / Låt se att Du hopen följer / Sjelf Du har hitskaffat mig / att jag skal hopkalla dig / på thet du
Guds Bud må lära / och så vandrar i Hans ähra. IG".
Texten på motsatt sida lyder: "Bestäld til Grundsunda församling åhr 1737 af Olof Westman, Cronobefallningsman, Petro Sebrelio, pastor.
Guten af Gerh. Meyer, Stockholm".
Den näst största och äldsta ( omgjuten 1748) har en inskription författad av lektorn Z. Grundström i Könsa:
"År sjuttonhundrafyrtiosju / På Jacobs dag jag sprack itu / men omsmält snart i eldens glöd / på nytt till Herrens lof jag ljöd / I
hundrafyrtioåtta år / jag ringt till helgmål, gudstjänst och bår / då åter jag spräckt i eld jag smalt / Och stod så upp i ny gestalt / A.
D. 1896".
På motsatt sida lyder texten:
"År 1898 under konung Oskar II:s regeringsår , då Martin Johansson var biskop i Här-nösands stift och Fritjof Laurens Edvall var kyrkoherde
samt Per Erik Viklund och Jakob Larsson kyrkvärdar i Grundsunda vardt denna klocka omgjuten af K. G. Berg-holtz & C, Stockholm".
Den tredje och största klockan invigdes så sent som 1964 och göts av Gösta Bergholtz firma i Sigtuna. Den skänktes 1964 av järnhandlaren
Otto Bäcklund och hans maka Betty i Husum.
Huvudingången till kyrkogården är belägen norr om kyrkan och består av två bastanta gråstenspelare som bär upp en dekorativ grind i
järnsmid