Kyrkogårdar

Kontakta Kyrkvaktmästarna om du har frågår:

tel 0479-205 60 tisdag, torsdag, fredag 9.00-9.30

Borttagande av granris.

Som vanligt tar vi bort granriset på alla gravar. Dette arbete kommer i år at påbörjas tidligast under vecka 12. Om ni vill spara Era dekorationer, ber vi Er att ta bort dem i god tid för at undvika att de hamnar bland avfallet.

LITEN INFORMATION OM GRAVRÄTT

Gravrätt får den som i gravboken eller gravregistret är antecknad som innehavare av graven.

När en gravrättsinnehavare avlider, får gravrätten gå över bara till någon som genom släktskap eller på något annat sätt har nära anknytning antingen till den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon som är gravsatt inom gravplatsen eller till allmänna arvsfonden.

I andra fall bestämmer den avlidnes efterlevande make och arvingar till vem eller vilka av dem som gravrätten skall gå över.

Gravrätten får inte gå över till någon som inte är villig att överta den.

 

Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Gravrätten upplåtes för 25 år.

Upplåtaren skall utfärda gravbrev som bevis för att gravplatsen upplåtits.

 

När upplåtelsetiden för gravplatsen går ut, har gravrättsinnehavaren rätt till en ny upplåtelse om gravplatsen är väl vårdad, samt om upplåtelsen inte medför något synnerligt men för begravningsplatsens ordnande och skötsel. 

Gravrättsinnehavaren skall dessförinnan ha anmält att han vill få upplåtelsen förnyad.

Innan upplåtelsetiden går ut skall upplåtaren i god tid underrätta gravrättsinnehavaren om förutsättningarna för en ny upplåtelse.

Om det inte finns någon som gravrätten kan gå över till, skall gravrätten anses återlämnad till upplåtaren som dock måste behålla gravplatsen under minst 25 år efter gravsättning.

 

Ytterligare information lämnas av kyrkoförvaltningen.