Kyrkofullmäktige sa ja till bygge av generationsboende för studenter och äldre i Almby kyrkpark – kolla in utställningen

Svenska kyrkans bostäder i Örebro vill bygga ett generationsboende i Almby kyrkpark – ett boende som rymmer både studenter och äldre. Från och med den 22 maj hittar du en utställning i parken om det planerade bygget.

– Vi har haft en bra dialog i såväl Almby församlingsråd som kyrkoråd och kyrkofullmäktige, säger Timmy Leijen, kyrkorådets ordförande. Det är en trygghet att Svenska kyrkans bostäder redan äger och förvaltar Laurentiusgården och Sankta Katarina studentboende och därmed besitter värdefull kunskap. Det är också glädjande att Almby församling ser så många möjligheter i det planerade generationsboendet.

– Att kyrkofullmäktige har bejakat projektet är naturligtvis ett viktigt steg på vägen. Nu går vi in i nästa fas: projektering och upphandling. Planen är att boendet ska vara inflyttningsklart våren 2023.

Gemensamma utrymmen och Naturliga mötesplatser

Idén om ett generationsboende kommer ifrån Holland där man ger studenter möjlighet att, till en subventionerad hyra, bo på ett äldreboende/omsorgsboende och göra vissa insatser för och tillsammans med de äldre. 

– Bostadsbolagets projekt är av mindre omfattning och med ett lite annorlunda upplägg. Därför har ett förslag utvecklats som är anpassat till våra förutsättningar, säger David Lennermark, VD för Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB.

Svenska kyrkans bostäder i Örebro vill bygga ett generationsboende för studenter och äldre.

– I vårt fall handlar det inte om ett omsorgsboende och inte heller om studenter som utför uppgifter i utbyte mot lägre hyra. Grundtanken är att bygga lägenheter för äldre och studenter med gemensamma utrymmen för att skapa naturliga mötesplatser mellan generationerna. Att det helt enkelt finns ett värde i att äldre och yngre möts i vardagen.

Studenter och äldre i en kyrklig kontext

Platsen som det handlar om är Almby kyrkpark – tomten närmast intill Almby församlingshem, i riktning mot universitetet. En referensgrupp med personer från Almby församling och bolagsstyrelsen har tagit fram en vision för generationsboendet. Du hittar en bearbetad sammanfattning av visionen längre ner på sidan.

Förslaget som Svenska kyrkans bostäder i Örebro arbetar med har utvecklats av arkitektbyrån AART och innebär tre huskroppar sammanbyggda med församlingshemmet genom en inglasad gång.

  • Husen har tre våningar av vilka den övre våningen får karaktären av vindsvåning – där finns studentlägenheterna.
  • Boendet får 38 lägenheter varav 16 studentlägenheter. Genom en loftgång kan man enkelt ta sig mellan huskropparna och till ett gemensamt vardagsrum, där det finns ett mindre kaffekök och plats för 50 sittande.
  • Husen omges av en park öppen både för boende och församlingsbor. Almby församling önskar bygga upp en diakonal trädgård tillsammans med församlingsbor och boende. Parkeringsplatser planeras söder om den nya anläggningen.

– Byggprojektet finansieras helt av bostadsbolaget. Kostnaderna påverkar alltså inte Svenska kyrkans ordinarie verksamhet, säger David Lennermark.

Detta händer nu – flera viktiga datum

Fram till april 2021 har arbetet pågått i bolagsstyrelsen, i Almby församling och i kyrkorådet för Örebro pastorat.

  • Den 28 april 2021 behandlades frågan av kyrkorådet i Örebro pastorat, som bejakade byggplanerna.
  • Fr.o.m. 22 maj finns en utställning placerad i Almby kyrkpark, för att visa allmänheten vad som planeras. 
  • Den 25 maj sa kyrkofullmäktige ja till byggplanerna.
  • Under tidig höst 2021 tas anbud in från flera byggföretag.

Vision: det planerade generationsboendet vid Almby kyrkpark

Här hittar du en bearbetad sammanfattning av den vision som tagits fram av en referensgrupp bestående av personer från Almby församling och bolagsstyrelsen.

Ett boende som möjliggör möte över generationsgränserna i en församlingskontext

"Här bor studenter som söker en välordnad och trygg miljö nära universitetet. Här bor äldre som inte längre önskar eller kan bo kvar i sitt hus eller lägenhet. Byggnaderna är utformade så att det finns naturliga möjligheter till goda möten mellan de boende. Ett gemensamt 'vardagsrum' finns i anslutning till Almby församlingshem. Detta ska vara en öppen plats där man kan läsa tidningen, ta en kopp kaffe, studera ensam eller i grupp. Här ges utrymme för vissa gemensamma verksamheter, som lunch och föreläsningar. Boende kan hyra vardagsrummet kvällstid. Vardagsrummet ska också kunna hyras ut till minnesstunder och dopkaffen."   

Vill du veta mer?

David Lennermark

David Lennermark

Svenska kyrkan i Örebro

Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat, Ekonomi, VD, Svenska kyrkans bostäder

Mer om David Lennermark

Chef ekonomi och fastighet samt VD för Svenska kyrkans bostäder

Brita Wennsten

Brita Wennsten

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Församlingsherde, Almby församling, Örebro pastorat

Timmy Leijen

Timmy Leijen

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Mer om Timmy Leijen

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna

Svenska kyrkans bostäder i Örebro